Degé Kangyur volume 77, F.19.a

།སེམས་རྫོགས་ཆར་གྱུར་ན་རྡོ་རྗེ། །​ནོར་བུར་རིག་མིན་གཞན་དུ་མིན། །​ཡུལ་རྣམས་དབང་པོའི་སྒོ་རྣམས་ཀྱིས། །​ཇི་ལྟར་རོ་ཆེན་ལྕགས་རྣམས་ཀྱི། །​ཕྱོགས་གཅིག་ཡང་དག་གནས་པ་ནི། །​ལྕགས་ལ་དྲག་པོའི་མེས་གདུངས་ན། །​ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་འབིགས་པར་བྱེད། །དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་འགྱུར་མེད་བདེ། །​ཕྱོགས་གཅིག་ཡང་དག་གནས་པ་ཡང་། །​སེམས་ལ་འདོད་པའི་མེས་གདུངས་ན། །​ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་འབིགས་པར་བྱེད། །​ཇི་ལྟར་ཕུག་པའི་ལྕགས་རྣམས་ནི། །​འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་དྲི་མ་མེད། །​དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཕུག་པའི་སེམས། །​འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་བག་ཆགས་མེད། །​ལྕགས་ནི་གསེར་ཉིད་དུ་གྱུར་པ། །​མེ་ཡིས་དྲི་མ་མེད་པར་འགྱུར། །​དེ་བཞིན་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས། །​འདོད་ཆགས་མེ་ཡིས་དྲི་མ་མེད། །​ཇི་ལྟར་ནོར་བུ་ཆེ་རེག་ལས། །​རྡོ་ནི་རབ་ཏུ་འབར་བར་འགྱུར། །​དེ་བཞིན་འགྱུར་མེད་བདེ་རེག་ལས། །​སེམས་ནི་བདེ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །​འདིར་ནི་མང་པོ་བརྗོད་པས་ཅི། །​འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིས། །​ལྕགས་རྣམས་རབ་ཏུ་འབིགས་བྱེད་པ། །​རོ་ཡི་མཐུ་ནི་བརྟག་བྱ་མིན། །​ཅི་ཞིག་སླར་ཡང་དོན་དམ་པས། །​བློ་བུར་དྲི་མས་གཡོགས་པ་ཡི། །​སེམས་ནི་རབ་ཏུ་འབིགས་བྱེད་པ། །​ཡེ་ཤེས་མཐུ་ནི་བརྟག་བྱ་མིན། །​སེམས་ལ་བློ་བུར་དྲི་མ་མེད། །​སེམས་ལས་ཡུན་རིང་དུས་ཅན་མིན། །​སེམས་མེད་པར་ནི་སྐྱེ་བ་མེད། །​སེམས་ལ་མི་ཟད་གནས་པ་མིན། །གལ་ཏེ་འདི་ཉིད་བློ་བུར་པ། །​དེ་ཚེ་སྔོན་དུ་སེམས་དྲི་མེད། །​གང་ཚེ་སེམས་ལས་དུས་རིང་ཅན། །​དེ་ཚེ་དེ་ནི་ཅི་ལས་སྐྱེ། །​གལ་ཏེ་སེམས་མེད་པར་སྐྱེ་ན། །​དེ་ཚེ་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་མཚུངས། །​གལ་ཏེ་སེམས་ལ་རྟག་ཏུ་གནས། །​དེ་ཚེ་ཀུན་ཏུ་ཐར་པ་མིན། །​ཇི་ལྟར་ཟངས་ཀྱི་དྲི་མ་ནི། །​རོ་ཡི་སྦྱོར་བས་ཉམས་པར་འགྱུར། །​དེ་ཡི་ཡོད་ཉིད་ཉམས་པ་མེད། །​དྲི་མེད་ཉིད་ཀྱིས་ཡང་དག་གནས། །​དེ་བཞིན་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་ནི། །​སྟོང་ཉིད་སྦྱོར་བས་རྣམ་ཉམས་འགྱུར། །​དེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ཉམས་མེད། །​དྲི་མེད་ཉིད་ཀྱིས་ཡང་དག་གནས། །The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh361.html?part=UT22084-077-002-648#UT22084-077-002-648