Degé Kangyur volume 76, F.201.b

སྲིན་བུ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་འདུན་གྱི་ཤིང་ཏོག་བརྐུས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཇིམ་རྫབ་ཟ་བའི་སྲིན་བུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་བརྐུས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་ཐག་འདྲེན་པའི་གླང་དང་བོང་བུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་ལ་ནན་གྱིས་སློང་ཞིང་སྔ་སྐྱིན་བྱེད་ན་ཕུག་རོན་དཀར་པོ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་འདུན་ལ་འཕྱ་ཞིང་དམོད་པར་བྱེད་ན་གླང་གི་གཉའ་བའི་སྲིན་བུར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་འདུན་གྱི་ཚོད་ལྡུམ་ཟོས་ན་ཚོད་མའི་སྲིན་བུར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་འདུན་གྱི་ཁྲི་སྟན་ལ་འདུག་ན་སའི་སྲིན་བུ་མཇུག་རིངས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་འདུན་གྱི་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་དག་ལ་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་ན་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​རུས་པ་དག་ཐོགས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་ན་བྱ་མཆུ་རིངས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དམར་རྩི་དང་དཀར་རྩི་དག་མཆུ་ལ་བསྐུས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་ན་བྱ་མཆུ་དམར་བ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​གོས་ཚོན་ཅན་བགོས་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འགྲོ་བར་བྱེད་ན་བྱ་ཁ་དོག་སེར་པོ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​ཁྱོ་ཤུག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་ནས་ཉལ་པོ་བྱས་ན་བྱ་མགོ་སྔོན་དག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ལ་བརྫིས་ན་རྔ་མོའི་ལུས་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ལྷམ་བགོས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དྲི་གཙང་ཁང་དུ་འགྲོ་བར་བྱེད་ན་སྦལ་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​ཆོས་ཉན་པའི་ཚེ་ཀླག་ཅོར་ཟེར་ན་ནི་བྱ་ལྕེ་བརྒྱ་པ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་སློང་མ་གཙང་མ་སུན་པར་བྱེད་ན་ཤི་འཕོས་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་གནས་ལྕགས་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ལྟུང་ཞིང་རལ་གྲིའི་འཁོར་ལོ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་དུས་གཅིག་ཏུ་བབས་ནས་ལུས་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར་དགེ་འདུན་གྱི་རྫས་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བ་ཞིག་ལགས་པར་གྱུར་ན་སྦྱིན་བདག་བཞི་པོ་ཇི་ལྟར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཆི་ཞིང་བཀུར་སྟི་དང་ཕྱག་འཚལ་བར་བགྱིད་པ་ལགས། བཅོམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh354.html?part=UT22084-076-008-268#UT22084-076-008-268