Degé Kangyur volume 76, F.199.b

པ་དེ་ནི་སྔོན་ལུག་བྱས་པ་ལས་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་གནག་ཅིང་རིད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྣང་བ་བསྒྲིབས་པ་ལས་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་མཆུ་མི་སྡུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཟས་མྱངས་པ་ལས་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་མིག་དམར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མེའི་སེར་སྣ་བྱས་པ་ལས་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་མིག་མི་གསལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཁྲའི་མིག་བྲུས་པ་ལས་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་ལྐུགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ལས་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་འོན་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཐོས་པར་མི་དགའ་བ་ལས་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་སོ་རྣོན་པོར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རུས་པ་འཆའ་ཞིང་ཤ་ཟ་བར་མངོན་པར་དགའ་བ་ལས་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་སྣ་དགྱེ་བོར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དྲི་མི་ཞིམ་པ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་བྱས་པ་ལས་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་མཆུ་ཤོ་རེར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཉའི་འགྲམ་པ་ཕུག་པ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་སྐྲ་སེར་པོར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕག་གི་སྤུ་བཏོགས་པ་ལས་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་རྣ་བ་རལ་བར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞན་དག་གི་རྣ་བ་ཕུག་པ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་ཤ་བྲུར་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གོས་ཡང་ཞིང་སྲབ་པ་དག་བགོས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་འོངས་པ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་མདོག་གནག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཁྱམས་དག་གི་འོག་ཏུ་བཞག་ནས་དུད་པས་བདུགས་པ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་རྐང་ལག་ཞ་བོར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཁན་པོ་དང་། སློབ་དཔོན་དང་བླ་མ་རྣམས་མཐོང་ཡང་ལྡང་བ་མེད་པ་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​མིར་གྱུར་ཀྱང་སྒུར་པོར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གོས་ཡང་ཞིང་སྲབ་པ་དག་བགོས་ནས་ཕན་ཚུན་དུ་འགྲོ་བའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་ལས་གྱུར་པ་



The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh354.html?part=UT22084-076-008-264#UT22084-076-008-264