Degé Kangyur volume 76, F.46.a

དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་བྱམས་པའི་སེམས་རྣམ་པར་བཞག་སྟེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་འདི་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་བྱའོ་ཞེས་སེང་གེའི་སྒྲ་བསྒྲགས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་གདུངས་པའི་རང་གི་སེམས་སྤྲོ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྨྲས་པ། འཇིག་རྟེན་སྡུག་བསྔལ་ལྟོས་ལ་ཡིད་ཁྱོད་སྐྱོན་སྤངས་ཏེ། །​ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱེད་པ་ཉིད་དུ་གྱིས། །​འགྲོ་བ་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུངས་པའི། །​འདི་ནི་སྐྱབས་གྱུར་ཡིད་ཀྱིས་བཟོད་ཉིད་བརྟན་པར་གྱིས། །​གཞན་ཡང་ཀྱེ་སེམས་ཅན། གང་ཕྱིར་འགྲོ་ཀུན་འཁོར་བ་ཡི། །​རྒྱ་མཚོ་ལས་རྒལ་རྒྱུ་ཡིན་གྱིས། །​དེ་བས་ཁྱོད་ནི་གནོད་པ་རྣམས། །​མི་བཟོད་པ་ནི་རིགས་མ་ཡིན། །​དེ་ལྟར་རང་གི་སེམས་ཡང་དག་པར་བཞག་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་སྙིང་རྗེ་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་བསམས་པ། ཀྱེ་མའོ་འཁོར་བ་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ཀྱེ་མ་མི་བཟད་པ་ཡིན་ལ། འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་མནགས་པར་སྤྲོ་བར་བྱས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་མ་གྱུར་ཅིག །​དགེ་སློང་དག་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་བཅད་པའི་ཚོར་བ་འཕྲལ་དུ་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསམས་པ། ཅིའི་ཕྱིར་ངའི་ལུས་བཅད་པའི་ཚོར་བ་འགགས་པར་གྱུར། སོག་ལེ་འགའ་ཞིག་གིས་བཏོན་པར་མ་གྱུར་གྲང་སྙམ་ནས་སོག་ལེ་དེ་ལ་བལྟས་སོ། །​བལྟས་ནས་ཀྱང་མཆོག་ཏུ་ཡིད་མི་བདེ་བར་གྱུར་ནས་འདར་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་དེའི་བསམ་པ་ཤེས་ནས་སྨྲས་པ། ཉམ་ཆུང་ནད་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །​རྒྱལ་པོ་ཅི་ཕྱིར་འདར་བར་བྱེད། །​བདག་གི་ལུས་ཕྱེད་བཅད་ན་ཡང་། །​སེམས་ནི་མི་འདར་བ་ལ་ལ་ལྟོས། །​ཁྱོད་ནི་ཐམས་ཅད་སྟེར་བ་ཞེས། །​ས་སྟེང་ཀུན་དུ་གྲགས་པ་ལ། །​འགྱོད་པར་བྱེད་པ་མི་རིགས་ཏེ། །​ཁྱོད་ཚིག་བརྫུན་དུ་མ་གྱུར་ཏམ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨྲས་པ། བྲམ་ཟེ་དོན་དེའི་ཕྱིར་ལུས་འདར་བ་མ་ཡིན་ལ། འགྱོད་པར་གྱུར་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh349.html?part=UT22084-076-003-332#UT22084-076-003-332