Degé Kangyur volume 72, F.300.a

ལས་བསམས་ཏེ་བྱས་ནས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད། ལས་མ་བསམས་མ་བྱས་ཀྱང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །​གང་ཟག་ལས་འདི་ལྟ་བུ་འདུས་པས་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཚེ་ཀུན་རྫོགས་ཏེ། སྐྱེ་བའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། གང་ཟག་ལས་འདི་ལྟ་བུ་འདུས་པས་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཚེ་ཕྱེད་ཟད་ནས་སྐྱེ་བའི་ལས་ཀྱང་ཡོད་དོ། །​སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཕྱིན་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཡང་ཡོད། གང་ཟག་ཡང་ལས་འདི་ལྟ་བུ་འདུས་པས་ན་སྔར་བདེ་བ་ལ་ཕྱི་ནས་མི་བདེ་བའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། གང་ཟག་ཡང་འདི་ལྟ་བུ་འདུས་པས་ན་སྔར་མི་བདེ་བ་ལ་ཕྱི་ནས་བདེ་བར་གྱུར་པའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། སེམས་ཅན་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདི་ལྟ་བུ་འདུས་པས་ན་སྔར་བདེ་ལ་ཕྱིས་ཀྱང་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། གང་ཟག་ཡང་འདི་ལྟ་བུ་འདུས་པས་ན་སེར་སྣ་བྱེད་པའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། གང་ཟག་ཡང་འདི་ལྟ་བུ་འདུས་པས་ན་དབུལ་བ་གཏོང་ཕོད་པའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། གང་ཟག་ཡང་འདི་ལྟ་བུ་འདུས་པས་ན་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་ཞིང་གཏོང་ཕོད་པའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། གང་ཟག་ཡང་འདི་ལྟ་བུ་འདུས་པས་ན་དབུལ་བ་སེར་སྣ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ལས་ཀྱང་ཡོད་དོ། །​གང་ཟག་ཚེ་ཟད་ལ་ལས་མ་ཟད་པ་ཡང་ཡོད། གང་ཟག་ལས་ཟད་ལ་ཚེ་མ་ཟད་པ་ཡང་ཡོད། གང་ཟག་ཚེ་དང་ལས་བཅས་ཏེ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད། གང་ཟག་ཚེ་དང་ལས་བཅས་ཏེ་མ་ཟད་ཀྱང་མྱ་ངན་སྤངས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད། གང་ཟག་ལུས་བདེ་ལ་སེམས་མི་བདེ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད། གང་ཟག་ལུས་མི་བདེ་ལ་སེམས་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། གང་ཟག་ལུས་ཀྱང་བདེ་ལ་སེམས་ཀྱང་བདེ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད། གང་ཟག་ལུས་མི་བདེ་ལ་སེམས་ཀྱང་མི་བདེ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད། གང་ཟག་ལས་འདི་ལྟ་བུ་འདུས་པས་ན་སེམས་ཅན་ངན་པའི་སར་ཡང་སྐྱེས་ཏེ། གཟུགས་ངན་པ་དང་། བཟང་པོ་དང་། སྡུག་གུ་དང་། ཁ་དོག་མཛེས་པ་དང་། མདོག་སྣུམ་པ་དང་། མཐོང་ན་དགའ་བའི་ལས་ཀྱང་ཡོད། གང་ཟག་ཡང་ལས་འདི་ལྟ་བུ་འདུས་པས་ན་ངན་པའི་སར་ཡང་སྐྱེས་ལ་གཟུགས་ངན་པ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh339.html?part=UT22084-072-039-664#UT22084-072-039-664