Degé Kangyur volume 72, F.303.b

ཆོས་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བསམ་ལས་འདས་པར་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པ་བསམས་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་སྟེངས་ཀྱི་མི་གཡོ་མི་འཛིན་པ་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཀུན་ལས་འདས་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་པ་བསམས་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་སྟེངས་ཀྱི་མི་གཡོ་མི་འཛིན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་ནས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་བསམས་ཏེ། ཅུང་ཟད་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་སྟེངས་ཀྱི་མི་གཡོ་མི་འཛིན་པ་དང་། ཅུང་ཟད་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ལས་འདས་ཏེ། སེམས་མེད་པ་སེམས་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་བསམས་ཏེ། སེམས་མེད་པ་དང་། སེམས་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་སྟེངས་ཀྱི་མི་གཡོ་མི་འཛིན་པ་དང་། ཆོས་འདི་བཞེས་ན་གཟུགས་མེད་པ་ན་སྤྱོད་པའི་ལྷར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​ཇི་ལྟར་ལས་ཀྱིས་བཞིན་མི་འགྱུར་བར་སྐྱེ་བ་གང་ཞེ་ན། དགེ་བའི་རྩ་བ་ལས་བྱས་ལ་དེས་བདག་ཅིར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། མཚམས་མེད་པའི་སྡིག་ལས་བྱས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ལས་ཀྱིས་བཞིན་མི་འགྱུར་བར་སྐྱེ་བར་འོང་ངོ་། །​ཇི་ལྟར་ལས་ཀྱིས་འགྱུར་བར་སྐྱེ་ཞེ་ན། སུས་དགེ་བའི་ལས་བྱས་ནས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ནི་ལས་དེས་འགྱུར་ཞིང་སྐྱེ་བར་འོང་ངོ་། །​ཇི་ལྟར་ལས་ཀྱིས་གང་ཡུལ་གཞན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱང་རུང་། ཆོས་ཀྱང་རུང་། དགེ་འདུན་ཀྱང་རུང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཐུབ་པའི་གང་ཟག་ཀྱང་རུང་སྟེ། དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་པར་བསམས་ནས་བྱིན་པས་ཡུལ་གཞན་དུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། ལས་གང་བྱས་ཀྱང་རུང་སྟེ། བཟང་པོ་དང་། ངན་པ་གར་འགྱུར་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཚོང་པ་བཞིན་ཏེ། ལས་དེ་ལྟ་བུས་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་ནས་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཇི་ལྟར་ལས་ཀྱིས་མ་བསམས་པར་བྱས་པ་གང་ཞེ་ན། ལས་བྱས་ནས་འགྱོད་པ་དང་། ཁྲེལ་གྱིས་དོགས་པ་དང་། ཉེས་པར་སེམས་པ་དང་། མི་རིགས་པ་དང་། འཆགས་པ་དང་། ཡལ་བར་མི་གཏོང་བ་དང་། སླར་མི་འཇུག་པ་དང་། ད་ཕྱིན་ཅད་མི་བྱེད་པར་དམ་འཆའ་བ་དང་། འདི་ལྟ་བུའི་ལས་ནི་མ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh339.html?part=UT22084-072-039-671#UT22084-072-039-671