Degé Kangyur volume 72, F.161.b

ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཤོག །​ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ཀྱང་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །​འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ཆེན་པོ་རྫོགས་སོ།​། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh312.html?part=UT22084-072-012-250#UT22084-072-012-250