Degé Kangyur volume 68, F.48.a

།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བག་ཚ་བ་མེད་པར་གནས་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དེ་གང་གིས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས་འགའ་ཞིག་མཆིས་ལགས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ། ཡོད་དེ། བག་ཚ་བ་མེད་པར་གནས་པ་གལ་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དག་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་གཞི་འདི་དག་ཟློས་པར་བྱེད་ནའོ། །​སྱཱད་ཡ་ཐེ་དན། ཨཙྪ། ཨཙྪ་བ་ཏི། ཨ་ནཱ་བི་ལེ། ཨ་ཀླེ་ཥེ། ཨ་ཀྲྀ་ཏེ། ཨ་ནཱ་ཡཱུ་ཧེ། ཨ་བེ། ཨ་པ་ར་ཛི་ཏེ། བྷ་བ་ཏུ། ཨཾ་ག་མ། ཡུ་ཏཱ་ཛྙཱ་བ། པྲ་ཀྵི་པེ། ནི་རྒ་ཏེ། ཨུ་གྲ་ཧེ། ཧུ་ཧུ་མེ། ཙ་བ་ལེ། ས་དེ། ས་མེ། ས་མ་དེ། ཡོ་ཏི། ན་ཡོ། པ་རི་ཤོ་དྷི། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་དག་གིས་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་གཞི་འདི་དག་བཟླས་ལ། ཞག་བདུན་དུ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང་། འཇོག་པ་མེད་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ་དང་། རབ་ཏུ་དང་བ་མེད་པ་དང་། ཡུན་རིང་དུ་འགྲོ་བ་མེད་པ་དང་། བྱེད་པ་མེད་པ་དང་། གོས་པ་མེད་པ་དང་། མཉམ་པའི་སེམས་དང་བྲལ་བ་དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་དང་བྲལ་བ་དང་། མི་བཟོད་པ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་དེ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ཞལ་མཐོང་བར་བྱེད་པ་དང་། ཉེས་པ་འཆགས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པའོ། །​དེ་ནས་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དག་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞི་འདི་དག་བཟླས་ནས་ཞག་བདུན་དུ་བརྩོན་པར་འཛིན་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པས་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམས་ཏེ། སངས་རྒྱས་སྟོང་ཡང་མཐོང་ངོ་། །​ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དེ་ཡང་བཤགས་སོ། །​དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཀྱང་ཐོབ་བོ། །འཁོར་བ་ལས་བསྐལ་པ་སུམ་ཅུ་ཡང་ཕྱིར་བསྙིལ་ལོ། །​བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཀྱང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་གྱུར་ཏོ། །​བག་ཚ་བ་མེད་པར་གནས་པ་དེ་ལ་གང་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བས་བྱིན་ཞེས་བྱ་བ་གང་གིས་ཆོས་སྨྲ་བ་དེ་ལ་མཆོད་པ་བྱས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh276.html?part=UT22084-068-010-118#UT22084-068-010-118