Degé Kangyur volume 68, F.47.a

གང་ཞིག་ཆོས་སྨྲ་བ་མཐོང་ན་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཏེ་འདུག་པར་བྱེད་ན། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་འདི་ལ་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་སྔ་མ་དེས་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགྲོ། སྟོང་གི་ཆ་དང་། འབུམ་གྱི་ཆ་དང་། གྲངས་དང་། ཆ་དང་། བགྲང་བ་དང་། དཔེ་དང་། རྒྱུར་ཡང་ཉེ་བར་མི་འགྲོའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དེས་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱ་བར་འདོད་པས་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱའོ། །​སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པར་འདོད་པས་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་མཆོད་པར་བྱའོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བར་འདོད་པས་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་ཕྱག་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །​གང་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེས་པ་དེ་ལས་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་གནས་པར་བརྗོད་པར་མི་བྱ། དེ་ནི་ནམ་དུ་ཡང་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་མི་གནས་པར་བརྗོད་པར་མི་བྱ། དེ་ནི་གཟུགས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཀྱང་གཟུགས་མེད་པར་ཉེ་བར་འགྲོ་བར་བརྗོད་པར་མི་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་མི་སྐྱེ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ནི་བྱིས་པའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བའོ། །གང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སྟོན་པར་འདོད་པ་དེས་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་གཟུགས་བསྟན་པར་འདོད་དུ་ཟད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཀླུ་ཉིད་དུ་སྤྱིར་སོང་བ་ཡིན་པས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མ་དྲོས་པ་ནི་ཀླུའི་བགྲང་བར་ཡང་འགྲོ་ལ་ཀླུའི་ཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཀྱང་གོས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​གསུམ་གང་ཞེ་ན། མགོ་ལ་བྱེ་ཚན་མི་འབབ་པ་དང་། སྐྱོ་བ་པོའི་ལུས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཀུན་དུ་མི་གནས་པ་དང་། དེ་ལ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་བ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཀླུའི་སྐྱོན་གསུམ་པོ་དེ་དག་གིས་གོས་པར་མི་འགྱུར་རོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh276.html?part=UT22084-068-010-116#UT22084-068-010-116