Degé Kangyur volume 68, F.20.a

མེད་དེ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་དག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའམ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སམ། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་འགྲོ་བ་དེ་ནི་གནས་མེད་དེ། མཚམས་མེད་པ་བྱེད་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་བའི་གང་ཟག་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ། དེ་ཡང་ཆུང་ངུ་མྱོང་ཞིང་མང་དུ་མྱོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གི་མཚན་ཉན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། ཀློག་པ་དང་། སྟོན་པ་དང་། རབ་ཏུ་འདོན་པ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་པ་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ནམ་ཡང་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར། ནམ་ཡང་མཚན་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར། ནམ་ཡང་གཟུངས་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར། ནམ་ཡང་དབང་པོ་མ་ཚང་བར་མི་འགྱུར། ནམ་ཡང་སྒྲ་དབྱངས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར། ནམ་ཡང་རྔ་སྒྲའི་དབྱངས་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར། ནམ་ཡང་སྦྱིན་གནས་དང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར། ནམ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་མེ་ཏོག་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར། ནམ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གནས་མ་ཡིན་ཞིང་གོ་སྐབས་མེད་དེ། ཤཱ་རིའི་བུ་བུད་མེད་གང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གི་མཚན་ཉན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། ཀློག་པ་དང་། སྟོན་པ་དང་། རབ་ཏུ་འདོན་པ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་པ་དེ་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལན་གཉིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་གནས་མེད་དོ། །​སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་ལེན་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གནས་མ་ཡིན་ཞིང་གོ་སྐབས་མེད་དེ། ཤཱ་རིའི་བུ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གི་མཚན་ཉན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། ཀློག་པ་དང་། སྟོན་པ་དང་། རབ་ཏུ་འདོན་པ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་ན་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་རྒྱལ་པོས་འཇིགས་པར་འགྱུར་བའམ། རྐུན་པོས་སམ། མེས་སམ། ཆུས་སམ། མ་རུངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh271.html?part=UT22084-068-005-113#UT22084-068-005-113