Degé Kangyur volume 66, F.274.b

སྤྱོད་ལམ་གྱིས་འཆད་དེ། སྔ་མ་བཞིན་གྱི་བར་དུ་མཐོ་རིས་ལ་གཞོལ་བར་འགྱུར་རོ། །​ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ལས་དང་པོ་པ་དག་གི་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་ནི་བརྒྱད་དེ། ལྟུང་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་གིས་འཁྲུལ་པར་གྱུར་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ལས་དང་པོ་པ་དག་ནི་སྔོན་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སྤྲུགས་པར་འགྱུར། ལྟུང་བའི་དངོས་པོར་འགྱུར་ཞིང་ལྷ་དང་། མི་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བདེ་བ་ལས་ཕས་ཕམ་པར་འགྱུར། ངན་སོང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་བྲལ་ཞིང་འཁོར་བ་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །​བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་གང་དག་སྔོན་ངན་པར་སྤྱད་པའི་རྒྱུས་ཉོན་མོངས་པ་སྙིགས་མ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་སྐྱེས་ནས་དེ་དག་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆུང་ངུ་དང་ལྡན་པ་ལས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་འདི་ཉན་ཅིང་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དག་བློ་ཆུང་ངུ་ཟིན་གྱིས་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་དག་གི་ནང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་སྟོང་པ་དང་ལྡན་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཉན་པར་བྱེད། ལུང་སྦྱིན་པར་བྱེད། ཀློག་པར་བྱེད་དེ། དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་དང་། དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གཞན་སྔོན་གྱི་བློ་དང་འདྲ་བ་དག་གི་མདུན་དུ་དོན་དང་བཅས། ཚིག་འབྲུ་དང་བཅས་པར་རྒྱ་ཆེར་དྲན་པར་བྱེད། སྟོན་པར་བྱེད་པ་དང་། དཀའ་བ་མ་བྱས་པའི་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དེ་དག་ཐོས་ནས་འཇིགས་པར་འགྱུར། དངངས་པར་འགྱུར། སྐྲག་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐྲག་པས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ལྡོག་ཅིང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་སེམས་སྨོན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པའི་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་དང་པོ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་དེས་དགེ་བའི་རྩ་བ་སྔོན་བསྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སྤྲུགས་པར་འགྱུར། ལྟུང་བའི་དངོས་པོར་འགྱུར། མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་བདེ་བ་ལས་ཕས་ཕམ་པར་འགྱུར། དེའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསླུས་ཤིང་ངན་སོང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh260.html?part=UT22084-066-018-340#UT22084-066-018-340