Degé Kangyur volume 66, F.262.a

།ཡང་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་སྟེ། འདི་ལྟར་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སྟེ། འདི་ནི་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་གོ། །​ཡང་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་སྟེ། འདི་ལྟར་ལེ་ལོ་སྟེ། འདི་ནི་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་གོ། །​ཡང་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་སྟེ། འདི་ལྟར་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་དེ། འདི་ནི་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་གོ། །​ཡང་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་སྟེ། འདི་ལྟར་སྲེད་པ་སྟེ། འདི་ནི་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་གོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་སྟེ། འདི་ལྟར་མ་རིག་པ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་གོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་གང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་མངོན་པར་བསྲུང་བར་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་པོ་དེ་གང་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གང་བདག་མི་འདོད་པ་དེ་གཞན་དག་ལ་མི་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ལ་ལ་ཞིག་ཆོས་གཅིག་པོ་དེ་སྲུང་ན། དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསླབ་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་བསྲུངས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་གང་བདག་གི་སྲོག་ཕངས་པར་འཛིན་པ་དེ་སྲོག་མི་གཅོད་དོ། །​གང་བདག་གི་ནོར་ཕངས་པར་འཛིན་པ་དེ་མ་བྱིན་པར་མི་ལེན་ཏོ། །​གང་བདག་གི་ཆུང་མ་ཕངས་པར་འཛིན་པ་དེ་གཞན་གྱི་ཆུང་མའི་གན་དུ་མི་འགྲོའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་སོགས་ཏེ། གང་ལ་ལ་ཞིག་འདི་སྙམ་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེས་ཆོས་གཅིག་པོ་འདི་བསྲུང་བར་བྱའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་གང་ལ་ལ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་བདེ་བའི་རྒྱུར་དོན་དུ་གཉེར་གྱི། །​སུ་ཡང་བདག་སྡུག་བསྔལ་བ་མི་འདོད་དེ། འགྲོ་བ་ནི་བདེ་བ་འདོད་ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །​གང་ཁྱེད་ཅག་མི་འདོད་པ་དེ་གཞན་དག་ལ་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་ང་སྨྲའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ནི་གང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་མངོན་པར་བསྲུང་བར་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་གོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་གཅིག་པོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེས་དེ་སྐད་ཟེར་བ་ནི་རིགས་ཀྱི་བུ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་གཅིག་པོ་དེ་གང་ཡང་མེད་དོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh259.html?part=UT22084-066-017-243#UT22084-066-017-243