Degé Kangyur volume 66, F.47.a

འདོད་པ་དེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱ་བ་ལ་བརྩོན་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་སྐྱེས་བུ་དེའི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ཡང་དག་པར་འགྱུར་བ་དང་། མི་རྣམས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཞེས་རེ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། གྲོང་ཁྱེར་དུ་སོ་སོར་འཇོག་པར་འདོད་པས་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་དུས་གང་གི་ཚེ་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཙལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་ལ་གནས་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གང་གིས་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དང་པོའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཐོས་པ་ནན་ཏན་གྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་མྱུར་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པར་གྱུར་པ་དེ་ལ་སྨན་པས་སྨན་ཉེ་བར་བསྟན་ལ། དེས་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་བསྟེན་པས་ནད་དེ་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེས་སྨན་ཚུལ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་བསྟེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཐོས་པ་ནན་ཏན་གྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་མྱུར་དུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གང་གིས་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་གཉིས་པའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་གྱི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་པར་བྱེད་དེ་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ལེན་ཏོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས་ནི་འཇིགས་པ་འབྱུང་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིགས་པའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་པར་བྱེད་དེ། འཇིགས་པའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་པ་ལས་ནི་ཡིད་རྟོན་པར་མི་བྱེད་དོ། །​ཡིད་མི་རྟོན་པ་ཡོད་ན་ཇི་ལྟར་ཐར་པར་བྱ། ཇི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh248.html?part=UT22084-066-006-207#UT22084-066-006-207