Degé Kangyur volume 66, F.55.a

ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་མེད་དེ་དེ་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལས་མངོན་པར་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། སྨོན་ལམ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལྟ་བས་ན་ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གང་གིས་དགའ་བར་འགྱུར་བའི་ཚིག་དེ་སྨྲ་བར་བྱ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བདག་གི་དོན་དུ་སྨྲ་བར་མི་བྱ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྩོན་འགྲུས་དམན་པར་མི་བྱའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་སྟོང་དུ་བགྲངས་པ་ལས་གཅིག་འགྲུབ་པའམ། འགྲུབ་པ་མེད་ཅིང་ཤཱ་རིའི་བུ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དང་། སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་དང་། སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་དང་། སྟོང་ཕྲག་བཞི་བཅུ་དང་། སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་དང་། བྱེ་བ་ཕྲག་སྟོང་དུ་བགྲང་བ་ལས་གཅིག་འགྲུབ་པའམ། འགྲུབ་པ་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟར་གང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་འདི་ལ་གནས་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་འབྱུང་བར་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉེར་བས་འདི་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱ་སྟེ། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མནག་དཀའ་བ་མནག་པར་བྱ། བཟོད་དཀའ་བ་བཟོད་པར་བྱ་ཞིང་བདག་གིས་ཆོས་བཙལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། མངོན་པར་དགའ་བས་བརྩོན་པར་བྱའི་ལོངས་སྤྱོད་བཙལ་བའི་ཕྱིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཚོལ་བར་བྱེད་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཚོལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པ་རྙེད་པས་རློམ་པར་མི་བྱེད། རབ་ཏུ་རློམ་པར་མི་བྱེད་དོ། །​དེ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་བྱའི་ལོངས་སྤྱོད་གཙོ་བོར་མི་བྱའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟར་ན་གང་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མངོན་པར་བརྩོན་པར་བྱའོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མང་དུ་ཐོས་པའི་ཤེས་པ་བཙལ་བར་བྱ་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གང་ཐོས་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་དེ་ཁྱེར་ལ་ཤོག་ཅེས་ཕྱོགས་བཞིར་སྐྱེས་བུ་བཞི་གཏང་བར་བྱ། ཁྱེད་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh248.html?part=UT22084-066-006-223#UT22084-066-006-223