Degé Kangyur volume 66, F.37.b

ཆགས་པའི་སྐྱོན་ཆགས་པར་ཤེས་ནས་ཕུང་པོ་མ་ལུས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བྱེད་པ་ཆེས་མང་སྟེ། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་དེའི་ཕྱིར་བསྐལ་པས་སྲེག་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་མེ་སྒྲོན་གྱིས་རང་གི་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པ། ཀྱེ་མའོ་གང་བདག་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཞེས་འབོད་པ་ཤཱཀྱའི་སྲས་འདིའི་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་རྒྱ་ཆེ་བའོ། །​བདག་གིས་འདི་ལ་བགམས་པས་ཀྱང་ཆོག་སྟེ། འདི་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་མངོན་གྱིས། བདག་གིས་ཀྱང་འདི་ལ་ཡང་དག་པའི་མིང་གིས་བོད་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་མེ་སྒྲོན་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​ཡོན་ཏན་གྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་ཅིང་མཁྱེན་པ་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞེས་མཚན་གསོལ་པ། སེམས་ཅན་གནས་གང་དུ་འདུ་བར་འགྱུར་བ་བདག་ལ་བཀའ་སྩོལ་ཅིག །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་གནས་མེད་པ་ལ་སེམས་ཅན་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །​མཉམ་པ་ཉིད་ལ་སེམས་ཅན་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་གཅིག་གིས་འབྱུང་བ་ལ་སེམས་ཅན་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་སེམས་ཅན་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཕུང་པོ་མ་ལུས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་སེམས་ཅན་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ཐ་དད་པ་དང་། ཀླུང་ཕྲན་དང་། ཀླུང་ཆེན་པོ་དག་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་བབ་ནས་རོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཇི་སྙེད་ཟག་པ་ཟད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ངང་དུ་གྱུར་པས་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་འཁོར་བར་འདུ་བས་སེམས་ཅན་འདུ་བར་འགྱུར་བ་ནི་འདུ་བ་མ་ཡིན་པའོ་ཞེས་ང་སྨྲའོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་རླུང་གིས་བདས་ནས་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཕྱི་ཕྱི་ཞྭ་ལ་འདུ་བར་འགྱུར་ཏེ། རླུང་མེད་ན་སོ་སོར་འགྱེས་སོ། །​དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྲོ་བར་འགྱུར་བས་ཕན་ཚུན་ལས་འབྲེལ་པའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh246.html?part=UT22084-066-004-232#UT22084-066-004-232