Degé Kangyur volume 65, F.302.b

རྣམ་པར་འཇིག་པ་མེད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་རོ། །​ངས་ནི་འདི་ལྟར་ཆོས་གང་ཡང་མ་བཤིག །​མ་བསྐྱེད་པ་དེ་ལྟར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་གསུངས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཁྱེན་བཞིན་དུ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཤེས་སམ། གསོལ་པ། གལ་ཏེ་བདག་གིས་དམིགས་ན་འཚལ་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་གང་ལ་སྤྱོད་པ་ཤེས་སམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་ན་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པའི་མི་གང་ཁོ་ན་ལ་སྤྱོད་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་པས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་ཞེས་བགྱི་བ་ནི་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་གསན་པར་ནི་བཞེད་ཀྱི། ཁྱོད་སྤོབས་པར་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། ཅི་ལས་བརྩམས་ཏེ་སྤོབས་པར་བགྱིད་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་རྩོམས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་བདག་གིས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མ་ལགས་པའི་ཆོས་དེ་བདག་གིས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་རྣམས་རབ་ཏུ་སྐྲག་པར་འགྱུར་རོ། །གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་སྐྲག་པར་གྱུར་ན། དེའི་སླད་དུ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་སྐྲག་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་གཉིས་གཅིག་ཅིང་དབྱེར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ནི་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་ཕྱེད་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ན་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ཞེས་བགྱི་ན་སེམས་ཅན་མ་མཆིས་པ་དང་། དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ལགས་སོ། །གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་ལགས་པའི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ནི་མ་མཆིས་པ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་མཐའ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་ཚུར་མཆི་བ་དང་། ཕར་མཆི་བ་མ་མཆིས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟ་བུའི་མཐའ་ཅན་གྱི་དོན་ལ་གནས་ནས་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་སྒོམ་པར་བྱེད་དོ། །​དབེན་པ་སྟེན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh241.html?part=UT22084-065-004-109#UT22084-065-004-109