Degé Kangyur volume 64, F.201.b

པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡང་བྱེད་ཅིང་། རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཐེར་ཟུག་པ་དང་། བརྟན་པ་དང་། རྟག་པའི་ཆོས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་འཐུན་པར་སྤྱོད་ཅིང་། ནམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ནི་མི་བརྟན་པའི་ཆོས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་སྟེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་བྱེད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། ལྟ་བ་དང་། ཐེ་ཙོམ་དང་། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་འདུ་ཤེས་དང་། མི་རྟག་པ་དང་། མི་བརྟན་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས། དེ་ཕྱིན་ཅད་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐེ་ཙོམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཅོད་པར་བྱེད་ཅིང་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་ཡིན་ལ། རྟག་པ་དང་། ཐེར་ཟུག་པ་དང་། བརྟན་པ་དང་། ཞི་བར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ས་བོན་དུ་ཡང་འགྱུར་ཞིང་སེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ལ་ཡང་འགོད་པར་འགྱུར་རོ། །སྤྲིན་ཆེན་སྙིང་པོ་གཞན་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། སྦྲུལ་རྒས་པའི་པགས་པ་རྙིང་པ་ནམ་མ་རྗེས་ཀྱི་བར་དུ་མི་བརྟན་པའི་ཆོས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་འཐུན་པར་སྤྱོད་ཅིང་། ནམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྦྲུལ་རྒས་པའི་པགས་པ་རྙིང་པ་བཞིན་དུ་མི་བརྟན་པའི་ཆོས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བར་འགྱུར་ལ། སྦྲུལ་རྒས་པའི་པགས་པ་རྙིང་པ་དང་འདྲ་བའི་ལྟ་བ་དང་། ཐེ་ཙོམ་དང་། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་འདུ་ཤེས་དང་། མི་རྟག་པ་དང་། མི་བརྟན་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཉོན་མོངས་པའི་ཤུན་ལྤགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་དེ་ཕྱིན་ཅད་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐེ་ཙོམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཅོད་པར་བྱེད་ཅིང་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་ཡིན་ལ། རྟག་པ་དང་། ཐེར་ཟུག་པ་དང་། བརྟན་པ་དང་། ཞི་བ་དང་། བསིལ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། འཇིགས་པ་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་ཞིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་བདག་དང་། སེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་པ་འདི་ལ་འགོད་པར་འགྱུར་རོ། །​སྤྲིན་ཆེན་སྙིང་པོ་དེ་བས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་འདི་དག་གིས་བདག་དང་། སེམས་ཅན་དང་། སྲོག་དང་། གང་ཟག་ཏུ་གྱུར་པ་ཉིད་དུ་ཡང་དག་པར་མཐོང་བར་འདོད་པའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh232.html?part=UT22084-064-002-1641#UT22084-064-002-1641