Degé Kangyur volume 64, F.196.b

དཔའ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་མང་པོ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །​སྤྲིན་ཆེན་སྙིང་པོ་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡུལ་ལ་ལྟོས། ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྟག་པ་དང་། ཐེར་ཟུག་པ་དང་། བརྟན་པ་དང་། ཞི་བ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་མི་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ་སྙམ་ནས། སེམས་ཅན་གང་དང་གང་ལ་ཅི་དང་ཅིས་དོན་དུ་འགྱུར་བ་དེ་དང་དེ་དག་ལ་དེ་དང་དེ་སྦྱིན་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅས་ནས་སྨོན་ལམ་གྱི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་སྟེ། ལག་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ལག་པ་སྦྱིན་ནོ། །​རྐང་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་རྐང་པ་སྦྱིན་ནོ། །​མིག་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་མིག་སྦྱིན་ནོ། །​ཤ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཤ་སྦྱིན་ནོ། །​ཁྲག་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཁྲག་སྦྱིན་ནོ། །​རྐང་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་རྐང་སྦྱིན་ནོ། །​ཡན་ལག་རེ་རེ་ནས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡན་ལག་རེ་རེ་ནས་སྦྱིན་ནོ། །​བྲན་ཕོ་དང་། བྲན་མོ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བྲན་དུ་འགྲོ་བར་བར་བྱ་ན་ནོར་རམ་འབྲུ་རྣམས་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། དེ་ལྟར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དེའི་ཕྱིར་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་ངོ་། །​གཞན་ཡང་འཇིག་རྟེན་དང་འཐུན་པའི་བྱ་བ་དུ་མ་དག་གིས་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་ལ་ཅི་དང་ཅིས་དོན་དུ་འགྱུར་བ་དེ་དང་དེ་ལ་དེ་དང་དེ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །​མི་དགའ་བ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་གཏང་བར་བྱའོ། །​ཕྱིས་འགྱོད་པ་མེད་པར་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །​རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་རེ་བ་མེད་པར་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །​སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་བརྩེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྟག་པ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྤྱད་དེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྡུས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྟག་པ་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​སྤྲིན་ཆེན་སྙིང་པོ་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྟག་པ་ཉིད་ཡང་དག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་འདི་སྙམ་དུ་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་ལག་པ་འམ། རྐང་པ་འམ། བྲན་ཕོ་དང་། བྲན་མོ་ཡང་རུང་སྟེ། སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh232.html?part=UT22084-064-002-1631#UT22084-064-002-1631