Degé Kangyur volume 64, F.194.b

ན་དེ་དག་གི་སྡིག་པ་གྲངས་མེད་པ་བྱས་པ་དང་། ལས་དེ་དག་ལུས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་བྱང་བར་འགྱུར་ལ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་གཏི་མུག་གི་ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པའི་ནད་འབྱང་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​སྤྲིན་ཆེན་སྙིང་པོ་དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་ཁ་བ་དང་། མུན་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་རྨེག་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཉི་མ་རྟག་པ་འདི་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་པ་དང་། ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་བ་དང་། མུན་པ་དང་། སྤྲིན་དང་། སྒྲིབ་པ་རྣམས་རྨེག་མེད་པར་འགྱུར་རོ།​། །​།འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་མདོ། བམ་པོ་དགུ་པ། སྤྲིན་ཆེན་སྙིང་པོ་གཞན་ཡང་དཔེར་ན་རླུང་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་ལངས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དབང་མེད་པར་སྤུ་དང་། ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བའི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་མེའི་ཕུང་པོ་འཇིལ་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་བསྒོས་པའི་རླུང་ཉོན་མོངས་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་ལྡང་བར་བྱེད་ཅིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དབང་མེད་པར་སྤུ་དང་། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བའི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་སྡིག་པ་གྲངས་མེད་པ་བྱས་པ་རྣམས་དང་། ལས་ཀྱི་མེའི་ཕུང་པོ་རྣམས་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །​སྤྲིན་ཆེན་སྙིང་པོ་གཞན་ཡང་འདི་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུའི་ཕྱིར་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་སྲུང་ངོ་། །​ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བའི་འབྲས་བུའི་ཕྱིར་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་སྲུང་ངོ་། །​ཕྱིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུའི་ཕྱིར་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་སྲུང་ངོ་། །​དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུའི་ཕྱིར་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་སྲུང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་སྲུང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དཔེ་བྱད་བཟང་པོའི་ཕྱིར་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་སྲུང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་སྲུང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་སྲུང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་སྲུང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་གྱི་ཕྱིར་ཡང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh232.html?part=UT22084-064-002-1627#UT22084-064-002-1627