Degé Kangyur volume 64, F.50.a

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མ་འཕོས་མ་བྱུང་བ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་ལ་རྟེན་ཏོ་ཞེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མ་མོངས་པ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་སོ་ཞེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འདོད་ཆགས་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཞེ་སྡང་དང་བྲལ་བ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཞེ་སྡང་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་གཏི་མུག་དང་བྲལ་བ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་གཏི་མུག་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་འོང་བ་མེད་པ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འོང་བ་ལ་གནས་པའོ་ཞེས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་འགྲོ་བ་མེད་པ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འགྲོ་བ་ལ་གནས་སོ་ཞེས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ལ་སྤྱོད་དོ་ཞེས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྤྲོས་པ་མེད་པ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སྤྲོས་པ་ལ་དགའོ་ཞེས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ལྟ་བ་ལ་ཞེན་ཏོ་ཞེས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན་ནོ་ཞེས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྨོན་པ་མེད་པ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སྨོན་ལམ་ལ་སྤྱོད་དོ་ཞེས་དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །​ཀྱེ་མ་འཇིག་རྟེན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1096#UT22084-064-001-1096