Degé Kangyur volume 64, F.41.a

ཏུ་དྲོ་བར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེའི་ཕུང་པོ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྣང་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་གངས་ཀྱི་རྩེ་མོའམ་རི་བིན་དའི་རྩེ་མོ་ལ་མེའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་འབར་ན། དེས་དཔག་ཚད་གཅིག་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྣང་བར་བྱེད། དཔག་ཚད་གཉིས་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་དང་། དཔག་ཚད་གསུམ་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡང་སྣང་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བས་དཔག་ཚད་བརྒྱར་ཡང་ཁྱབ་པར་བྱེད། དཔག་ཚད་སྟོང་དུ་ཡང་ཁྱབ་པར་བྱེད། དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱར་ཡང་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ནས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད། གྲངས་མེད་པའི་བར་དུ་ཡང་ཁྱབ་པར་བྱས་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སྣང་བར་བྱེད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དེས་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་མུན་ནག་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྣང་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྲག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་རི་དགས་ཁྲོ་བོའམ། རི་དགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲོ་བོས་མེའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་མཐོང་ན་སྐྲག་རབ་ཏུ་སྐྲག་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་པར་གྱུར་ཅིང་། འདི་ལྟ་སྟེ། མེའི་འཇིགས་པས་སྐྲག་པས་གནས་ཏེ། དེ་རིང་བ་བས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་སྤོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་བདུད་རྣམས་སམ་བདུད་ཀྱི་རིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐོང་ནས་སྐྲག་རབ་ཏུ་སྐྲག་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་པར་གྱུར་ཅིང་། འདི་ལྟ་སྟེ། གཟི་བརྗིད་ཆུང་བའི་ཕྱིར་གང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཡང་མི་ཐོས་ན། མཐོང་བ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་མི་སྨོས་པར་རིང་བ་བས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་སའི་ཕྱོགས་དེ་ཡོངས་སུ་སྤོང་ངོ་། །​དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྲག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབུགས་འབྱིན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མི་ལ་ལ་ཞིག་འབྲོག་དགོན་པར་འཁྱམས་པ་ལས་མེའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་མཐོང་སྟེ། དེ་དེ་ལོགས་སུ་སོང་བ་དང་། དེས་དེ་ན་གྲོང་ངམ། རྫིའུ་བྲང་མཐོང་ན་དེ་ཤུགས་ཕྱིན་ཏེ། རབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1078#UT22084-064-001-1078