Degé Kangyur volume 64, F.37.a

བ་དག་དང་། ལ་ལ་བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་བ་དག་དང་། ལ་ལ་ངན་འགྲོར་སྐྱེ་བ་དག་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱོད་པ་འམ། འགྲེང་བ་འམ། འདུག་པ་འམ། འགྲོ་བ་འམ། འོང་བ་ན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མི་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པའི་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་། རྔུབ་པ་དག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་འབྱུང་ངོ་། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བལྟའོ། །​ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་མི་ཆགས་པར་འཇུག་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པར་ཡང་རབ་ཏུ་ཤེས། མཚན་ཉིད་གཅིག་པར་ཡང་རབ་ཏུ་ཤེས་མཚན་ཉིད་དུ་མར་ཡང་རབ་ཏུ་ཤེས། སྒྱུ་མའི་མཚན་ཉིད་དུའང་རབ་ཏུ་ཤེས། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་དུའང་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ།​། །​།འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། བམ་པོ་གསུམ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་དང་མཚུངས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1070#UT22084-064-001-1070