Degé Kangyur volume 64, F.35.b

སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན། ཉི་ཙེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན། བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན། མི་འཕྲོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཕུང་པོ་རྣམས་སྐྱེ་བ་ཡང་ཡང་དག་པར་མཐོང་། འཇིག་པ་དང་། འགོག་པ་ཡང་ཡང་དག་པར་མཐོང་ངོ་། །​དེས་ཕུང་པོ་སྐྱེ་བ་རྣམས་སྙིང་པོ་མེད་པ་དང་། བྱེད་པ་མེད་པ་དང་། གསོག་ཏུ་ཡང་དག་པར་མཐོང་། ཕུང་པོ་འགག་པ་རྣམས་འཇིག་པར་ཡང་དག་པར་མཐོང་སྟེ། དེ་འདི་སྙམ་དུ་ཕུང་པོ་འདི་དག་ནི་བདག་མེད་པ། སེམས་ཅན་མེད་པ། སྲོག་མེད་པ། གསོབ་མེད་པ་དང་། གང་ཟག་མེད་པ་ཡིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་འདི་དག་ནི་འདི་ལྟར་བདག་ཅག་གི་ཕུང་པོ་རྣམས་བདག་གོ། །​བདག་ཅག་གི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བདག་ཡོད་དོ། །​བདག་ཅག་གི་བདག་ལ་ཕུང་པོ་རྣམས་ཡོད་དོ། །​བདག་ཅག་གི་བདག་ནི་ཕུང་པོ་ཅན་ནོ་སྙམ་སྟེ། དེ་དག་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་མི་ཆུད་དོ། །​དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པས་མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་ལྟར་འཁོར་བར་འཁྱམ་མོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཤིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ལ་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1067#UT22084-064-001-1067