Degé Kangyur volume 64, F.34.b

མངོན་དུ་མ་བྱས་པ་དང་། ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་དེ་དག་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་གྱི་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་མ་ཡིན། ལྟ་བ་ཉམས་པ་མ་ཡིན། ཆོ་ག་ཉམས་པ་མ་ཡིན། འཚོ་བ་ཉམས་པ་མ་ཡིན་གྱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་གྱི་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇིག་རྟེན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏེ། དེའང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ། མཆོག་གིས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏོ། །​དེ་འདོད་ན་འཛམ་བུའི་གླིང་སྐྲ་ཉག་མ་གཅིག་གི་རྩེ་མོ་ལ་འཇོག་གོ། །​དེ་བཞིན་དུ་གླིང་བཞི་པ་དང་། སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་། སྟོང་གཉིས་དང་། སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །​དེ་འདོད་ན་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་ལ་འཇོག་གོ། །​དེ་བཞིན་དུ་གང་གཱའི་ཀླུང་གཉིས་ཀྱི་བྱེ་མ་སྙེད་དང་། གསུམ་དང་། བཞི་དང་། ལྔ་དང་། བཅུ་དང་། ཉི་ཤུ་དང་། སུམ་ཅུ་དང་། བཞི་བཅུ་དང་། ལྔ་བཅུ་ནས་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཡང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་ལ་འཇོག་ཀྱང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ལ་གང་བ་དང་། བྲི་བར་ཡང་མི་མངོན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་རྣམས་ཀྱང་ཕན་ཚུན་དུ་འདོས་པར་མི་འགྱུར། སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ལ་གནོད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབང་གི་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདོད་ན་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་གང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབ་བོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1065#UT22084-064-001-1065