Degé Kangyur volume 64, F.29.a

མང་དུ་ཐོས་པ་དང་། སྤྱོད་པ་དམན་ཚེགས་ཀྱིས་ཀྱང་མུ་སྟེགས་ཅན་གཞན་དེ་དག་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟ་བུར་རྩོལ་ལོ། །​འབད་དོ། །​བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་མོ། །​དེ་དག་གི་ནང་ན་སློབ་དཔོན་དང་བླ་མ་ལྟ་བུར་བཀུར་བར་འགྱུར། ཚིག་བཟུང་ཞིང་ངག་མི་གཅོག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཀྱེ་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཉེ་བར་གྱུར་པའོ་སྙམ་དུ་ཤེས་ནས། གྲོགས་པོ་དག་འདི་ནི་སྐྱོ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མུ་སྟེགས་ཅན་དེ་དག་གི་མ་ལེགས་པ་རྗོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་མུ་སྟེགས་ཅན་གཞན་དེ་དག་གནས་དེ་རྣམས་ལས་བསླང་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་འགོད་དོ། །​དེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དག་གི་གན་དུ་ཚངས་པར་སྤྱད་པ་སྤྱོད་དོ། །​དེ་ཚངས་པར་སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཅིང་ཆོས་དེ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྤྱོད་ཅིང་རྩོལ་ལོ། །​འབད་དོ། །​དེ་རྩོལ་ཞིང་འབད་པས་བསམ་གཏན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་སྒྲུབ་སྟེ། ཅི་ནས་ཀྱང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་གཞན་དེ་དག་པས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། ཆེས་འབར་བར་འགྱུར་བ་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། མཁས་པར་བཀུར་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་བོ། །​དེས་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་དུས་དང་། ཚོད་ཤེས་ནས་གྲོགས་པོ་དག་ལམ་འདི་ནི་སྐྱོ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས། བསམ་གཏན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་དག་གི་མ་ལེགས་པ་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གནས་དེ་ལས་བསླང་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་འགོད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམ་པར་ཟློག་པའི་ཐབས་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡུལ་ལས་རྣམ་པར་ཟློག་པའི་ཐབས་མཁས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་གང་རབ་ཏུ་འདོད་ཆགས་ཅན་རབ་ཏུ་འདོད་ཆགས་མང་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་མཐོང་ན། དེས་དེ་དག་གདུལ་བའི་ཐབས་གཞན་མེད་དོ་སྙམ་ནས་དེས་དེ་དག་གི་དྲུང་དུ་བུད་མེད་སྤྲུལ་པ་བཟང་མོ་བལྟ་ན་སྡུག་པ་བུད་མེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དག་སྤྲུལ་ཏེ། སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་དེ་དག་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1054#UT22084-064-001-1054