Degé Kangyur volume 64, F.22.a

ཀྱེ་མ་སྐྱེ་དགུ་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་བའོ། །​ཀྱེ་མ་སྐྱེ་དགུ་འདི་ནི་ཉམ་ཐག་པའོ། །​ཀྱེ་མ་སྐྱེ་དགུ་འདི་ནི་ན་བའོ། །​ཀྱེ་མ་སྐྱེ་དགུ་འདི་ནི་མི་གནས་པའོ། །​ཀྱེ་མ་སྐྱེ་དགུ་འདི་ནི་ཡུན་རིང་པོ་ནས་ནད་པར་གྱུར་པའོ། །​ཀྱེ་མ་སྐྱེ་དགུ་འདི་ནི་གཏི་མུག་གིས་ལྡོངས་པའོ། །​དེའང་འདོད་པའི་རྒྱུ་དང་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་བས་ན་འཇིག་རྟེན་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བདག་གིས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་བསྟེན་པ་ནི་བདག་གི་མི་ཆའི། འདོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་རྣམ་གྲངས་དུ་མར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉེས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། འདོད་པ་རྣམས་ནི་གསལ་ཤིང་ལྟ་བུའོ། །​འདོད་པ་རྣམས་ནི་མཚོན་ཤག་ཏི་ལྟ་བུའོ། །​འདོད་པ་རྣམས་ནི་རལ་གྲིའི་སོ་ལྟ་བུའོ། །​འདོད་པ་རྣམས་ནི་སྤུ་གྲིའི་སོ་ལྟ་བུའོ། །​འདོད་པ་རྣམས་ནི་སྦྲུལ་གྱི་མགོ་ལྟ་བུའོ། །​འདོད་པ་རྣམས་ནི་དབུ་བ་རྡོས་པ་ལྟ་བུའོ། །​འདོད་པ་རྣམས་ནི་རུལ་པའོ། །​འདོད་པ་རྣམས་ནི་དྲི་ང་བའོ་ཞེས་གསུངས་སོ་སྙམ་སྟེ། དེ་དེ་ལྟར་སྐྱོ་ནས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ཏེ། གོས་ངུར་སྨྲིག་དག་བགོས་ནས། དད་པས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །​དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བ་དང་། མངོན་དུ་མ་བྱས་པ་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་དེའི་རྒྱུ་དེ་དེའི་རྐྱེན་དེའི་གཞིས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པའི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་བདེན་པའི་ཚུལ་དུ་བཤད་པའི་ཐོས་པ་འཛིན་ཏོ། །​དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་མཁས་པས་གདམས་ངག་ཡང་དག་པར་བསྒོམ་མོ། །གདམས་ངག་མ་ལོག་པར་བསྒོམ་པ་ལ་བརྩོན་པས་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་ཆོས་ལ་འཇུག་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་ཆོས་དེའང་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ངག་དང་། ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་། ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །​དེས་ལམ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་དབང་པོ་རྣོ་བ་དང་། དབང་པོ་གསལ་བ་དང་། དེ་ཤེས་པའི་དབང་པོ་ཅན་ཡིན་ནོ། །​དེ་དབང་པོ་རྣོ་ཞིང་དབང་པོ་གསལ་ལ་དེ་ཤེས་པའི་དབང་པོ་ཅན་ཡིན་པས་དབེན་པ་མང་བ་ཡིན་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1040#UT22084-064-001-1040