Degé Kangyur volume 64, F.20.b

།འདུ་འཛི་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་དྲི་མ་དང་སྐྱོན་ཏེ། དེ་དག་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་དྲི་མ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྐྱོན་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེའི་བརྩོན་འགྲུས་དེ་འབར་ཞིང་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། འོད་གསལ་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ཡོངས་སུ་བྱང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱུན་དུ་ཆུད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་སྟེ། ཅི་ནས་ཀྱང་ལུས་སྐྱོ་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། སེམས་སྐྱོ་བར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བརྩོན་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱུན་དུ་ཆུད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱུན་དུ་ཆུད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་དག་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་ཆུད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་དེའི་གང་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་གྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་གནོད་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་སྤངས་པ་ཡིན། གང་ཡང་འདི་དག་དགེ་བའི་ཆོས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་འཐུན་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་དང་འཐུན་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འབྲང་བ་དེ་དག་འཕེལ་བ་དང་། རྒྱས་པ་དང་། ཡངས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་མི་དགེ་བའི་སེམས་སྐྱེ་བ་ཕྲ་ཞིང་ཆུང་བ་འགའ་ཡང་མི་སྐྱེ་ན་ཆེ་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། དེ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་དག་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཅིག་མན་ར་མེད་པའི་མེའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོས་བྱུར་བུར་གང་བར་གྱུར་ལ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་འདས་པ་ན་སེམས་ཅན་གཅིག་ཅིག་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་། སྐྱབས་མེད། མགོན་མེད་དེ། གནས་དང་། རྟེན་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་ནའང་སེམས་ཅན་གཅིག་པོ་དེའི་དོན་གྱི་ཕྱིར་མེའི་ཕུང་པོ་དེ་ལ་རྐང་གིས་འབོགས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་འདས་ནས་སེམས་ཅན་གཅིག་པོ་དེ་ཐར་བར་བྱ་བར་བདག་སྤྲོ་ན་སྡུག་བསྔལ་ཕལ་ལྟ་ཅི་ཞིག་སྨོས་སྙམ་སྟེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1037#UT22084-064-001-1037