Degé Kangyur volume 64, F.111.a

གནས་གནས་དག་ན་ཡང་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ཤ་སྟག་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །​གནས་གནས་དག་ན་ཆུ་མིག་དང་། མཚེའུ་དང་། ལྟེང་ཀ་དང་། རྫིང་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུས་ཡོངས་སུ་གང་བ་དག་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །​མི་ཕལ་པ་མེད་པར་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ན་བུད་མེད་ཀྱི་སྒྲ་ཡང་མི་གྲག་པར་གྱུར་ཏོ། །གནས་དང་གནས་དག་ན་པད་མ་ཤིང་རྟའི་འཁོར་ལོ་ཙམ་དག་སྣང་བར་གྱུར་ཏེ། པད་མ་དེ་དག་ལ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཟུགས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་དུ་འཁོད་པ་ཤ་སྟག་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མི་འཆི་བ་དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་ཆོས་སྟོན་པར་སྣང་སྟེ། བརྒྱ་བྱིན་དང་། ཚངས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་མདུན་དུ་བདར་ཏེ། འདི་ལྟར་ཆོས་ཉིད་འདི་ཁོ་ན་བརྩམས་ནས་ཆོས་སྟོན་པར་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་ལྷ་མོ་མི་འཆི་བ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ལངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལན་གསུམ་དུ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་དེ་ཉིད་དུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རིགས་ཀྱི་བུ་དང་། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཉན་ཏམ། འཛིན་ཏམ། འཆང་ངམ། ཀློག་གམ། ཀུན་ཆུབ་པར་བགྱིད་དམ། ཁ་ཏོན་བགྱིད་དམ། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་སྟོན་པར་བགྱིད་ན། དེ་བསོད་ནམས་ཇི་ཙམ་ཞིག་སྐྱེད་པར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་ལྷུག་པར་བྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་སྦྱིན་པས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོར་བྱིན་པ་བས། རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལེགས་པར་བྲིས་ལེགས་པར་ཞུས་ཏེ། སེམས་དད་པས་སེམས་དད་པ་ལ་བྱིན་ན། དེ་བས་ཀྱང་འདི་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་སྐྱེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་ནི་ཕྲན་ཚེགས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཟང་ཟིང་ནི་རྣམ་པ་དུ་མར་མྱོང་གིThe English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1218#UT22084-064-001-1218