Degé Kangyur volume 64, F.109.a

ལྡན་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན། བཟོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་། བསམ་གཏན་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་། ཤེས་རབ་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་། ཐབས་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་། སྨོན་ལམ་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་། སྟོབས་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ། ས་དང་པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡན་ཆད། ས་དགུ་པ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བར་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་འདས་པ་དང་ལྡན་པས་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་རྫོགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བཤད་པའི་ཚེ། སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་རབ་ཏུ་འགུལ་ཏེ། རབ་ཏུ་གཡོས་པར་གྱུར་ཏོ། །​སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ན་རི་རབ་རིའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དག་གམ། རི་བཏང་བཟུང་ངམ། རི་བཏང་བཟུང་ཆེན་པོ་དག་གམ། ཁོར་ཡུག་གི་རིའམ། ཁོར་ཡུག་གི་རི་ཆེན་པོ་དག་གམ། དེ་མ་ཡིན་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་རི་དང་། རི་ནག་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡུལ་ག་ཡ་གང་ན་བ་དང་། ག་ཡ་མགོའི་རི་གང་ན་བ་དེ་ལོགས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆོས་ཀྱི་དགབ་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་འདུད་པར་གྱུར་ཏོ། །​གང་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ན་མེ་ཏོག་གི་ཤིང་ངམ། འབྲས་བུའི་ཤིང་ངམ། སྤོས་ཀྱི་ཤིང་ཅི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆོས་ཀྱི་དགབ་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ག་ཡ་མགོའི་རི་གང་ན་བ་དེ་ལོགས་སུ་འདུད་པར་གྱུར་ཏོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆོས་ཀྱི་དགབ་པ་འབུལ་བ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མས་ཀྱང་ན་བཟའ་དང་། རྒྱན་གྱི་བྱེ་བྲག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རི་རབ་ཙམ་བྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །​བརྒྱ་བྱིན་དང་། ཚངས་པ་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1214#UT22084-064-001-1214