Degé Kangyur volume 64, F.97.a

ཐམས་ཅད་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱོད་ལམ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རེ་རེས་སྤྱོད་པ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྤྱོད་ཅིང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལུས་ཀྱི་ཚེའི་བར་དུ་སྤྱོད་ན་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་དུ་མས་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་དཔག་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། བརྟག་པར་མི་ནུས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྐལ་པ་གྲངས་མ་མཆིས་པ་གསུམ་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་མ་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་མ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཀྱི། ནམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ནས་བརྩམས་ཏེ་བསྐལ་པ་བགྲང་བར་བྱའི། ཐོག་མའི་སེམས་ནས་བརྩམས་ཏེ་དེ་མ་ཡིན་ནོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སུས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆེ་བ་འདི་ཐོས་ནས་དགའ་བ་དང་། དད་པ་དང་། རངས་པ་རྙེད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་སྐྱིད་དེ་བ། ལེགས་པར་བགྱིད་པའི་ལས་བགྱིད་པ། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྤངས་པ། དད་པ་དང་། མོས་པ་མང་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཉེ་བ་ལགས་ན། སུ་དག་ཐོས་ནས་འཛིན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། ཀློག་པ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བགྱིད་པ་དང་། གཞན་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་དེ་དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆེ་བ་འདི་འདྲ་བདག་ཉིད་ཀྱི་སྣོད་དུ་གྱུར་པར་མཆིའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །​དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་སུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆེ་བ་འདི་ཐོས་པར་འགྱུར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1190#UT22084-064-001-1190