Degé Kangyur volume 64, F.10.a

ན་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་དང་མཚུངས་པ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཆུ་དང་མཚུངས་པ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་མེ་དང་མཚུངས་པ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་རླུང་མར་དང་མཚུངས་པ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཉི་མ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སེང་གེ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་དུལ་བ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཅང་ཤེས་པ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་པད་མ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སེམས་ནེམ་ནུར་མ་མཆིས་པ་རྣམས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་བློ་ཞིབ་པ་རྣམས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིགས་པའི་སྤོབས་པ་ཅན་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་གྲོལ་བའི་སྤོབས་པ་ཅན་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་རྣམ་པར་དག་པའི་སྤོབས་པ་ཅན་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མགུ་བར་བྱེད་པའི་སྤོབས་པ་ཅན་རྣམས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚིག་གཟུང་བ་རྣམས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་བརྗོད་པ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་པ་ཉིད་སྤྱོད་ཡུལ་བ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སྨོན་ལམ་ལ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་བྱམས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་དགའ་བ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1016#UT22084-064-001-1016