Degé Kangyur volume 64, F.80.b

ལ་དབང་བ་དང་། མ་ལོག་པར་སྨྲ་བས་སེམས་ཅན་ལམ་གྲོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མར་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་ཕྱིན་པར་བྱ་བ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་ཕྱིན་པར་བྱ་བ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀུར་བ་ཡིན་པས་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་ཕྱིན་པར་བྱ་བ་ལ་མཁས་པའི་བར་དུ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལམ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ལམ་མཉམ་པ་ཡང་རབ་ཏུ་ཤེས། ལམ་ཉམ་ང་བའང་རབ་ཏུ་ཤེས། ལམ་བདེ་བའང་རབ་ཏུ་ཤེས། འཚམ་པའི་ལམ་ཡང་རབ་ཏུ་ཤེས། ལམ་ཆུ་ཆེ་བ་དང་། ཆུ་མེད་པ་ཡང་རབ་ཏུ་ཤེས། ལམ་གྱི་དགོངས་མལ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་ཤེས། ལམ་གྱིས་ཚུགས་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་ཤེས། ལམ་འཁྱོག་པ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་ཤེས། ལམ་དྲང་པོ་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་ཤེས། ལམ་འབྱུང་བ་ཡང་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལམ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལམ་མ་ལོག་པར་སྟོན་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོས་འདུལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་མི་སྟོན་ཏོ། །​ཉན་ཐོས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་མི་སྟོན་ཏོ། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱིས་འདུལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གྱི། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་མི་སྟོན་ཏོ། །​རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ལམ་མི་སྟོན་ཏོ། །​བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་། ཆོས་སུ་འཛིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་ལ་བདག་མེད་པའི་ལམ་དང་། སྟོང་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1157#UT22084-064-001-1157