Degé Kangyur volume 64, F.72.a

སེམས་ཅན་དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐུ་མ་འཚལ་ཏམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་མི་ཤེས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདིའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་རྒྱ་ཆུང་ངུ་ལ་མོས་པ། དམན་ཚེགས་ལ་མོས་པ། ཤེས་རབ་ཆུང་བ། དད་པ་ཆུང་བ། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆུང་ངུས་བརྟན་པ་དག་སྟེ། དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆེ་བ་མི་ཤེས་པས་དེ་དག་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདག་ཉིད་བདག་གི་ཡོན་ཏན་གྱི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་མཛད་དེ། དེའང་ནན་ཏན་གྱིས་སྒྲུབ་བོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྨན་པ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པར་གྱུར། སའི་ཕྱོགས་དེ་ན་འང་སྨན་པ་གཅིག་པུར་ཟད་དེ་གཉིས་སུ་མེད་ལ། དེའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆེ་བ་སུས་ཀྱང་མི་ཤེས་པ་དང་། དེ་ནས་སྨན་པ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཀྱེ་མའོ་སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ། ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ། སྨན་ལ་མི་མཁས་པ། གནོད་པ་ལ་སྟེན་པ་ཡིན་གྱིས། བདག་གིས་དེ་དག་གསོ་བར་བྱའོ་སྙམ་ནས། སྨན་པ་དེས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་མདུན་དུ་ཀྱེ་སེམས་ཅན་དག་བདག་ནི་སྨན་པ་སྟེ། ནད་ལ་མཁས་པའོ་ནད་ཀྱི་གཞི་ལ་མཁས་པའོ། །​སྨན་ལ་མཁས་པའོ་ཞེས་བདག་གི་ཡོན་ཏན་གྱི་བསྔགས་པ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བརྗོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་འདི་ནི་སྨན་པའོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་ནས་སྨན་པ་དེ་ལ་རྟེན་ཏོ། །​དེ་ནས་སྨན་པ་དེས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གསོ་ཞིང་ནད་དེ་ཞི་བར་བྱེད་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། སྨན་པ་དེ་བདག་ལ་བསྟོད་པར་འགྱུར་རམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་སྟེ། ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ལ་མཁས་པ། ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ཀྱི་གཞི་ལ་མཁས་པ། ཉོན་མོངས་པའི་ནད་གསོ་བ་ལ་མཁས་པ། ཆོས་ཀྱི་སྨན་ཆེན་པོ་སྟོབས་པ་ཡིན་ཡང་། ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ཀྱིས་ནད་པར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཤེས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ཀྱིས་ནད་པར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་གཟིགས་ནས། དེ་དག་གི་མདུན་དུ་བདག་གི་ཡོན་ཏན་དང་། བསྔགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1140#UT22084-064-001-1140