Degé Kangyur volume 64, F.7.b

འདི་ལྟར་དབང་ཆེ་བར་གྲགས་པ་འདི་དག་གིས་ཀྱང་ལམ་མེ། ལྷན་ནེ་ལྷང་ངེར་མ་གྱུར་པ་དེ་དག་ཀྱང་འོད་དེས་ཁྱབ་ནས་སྣང་བར་གྱུར་ཏེ། གང་དེར་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀྱང་གཅིག་གིས་གཅིག་མཐོང་བ་དང་། སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིའི་གང་ཁོར་ཡུག་གི་རི་རྣམས་དང་། ཁོར་ཡུག་གི་རི་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། རི་བཏང་བཟུང་དང་། རི་བཏང་བཟུང་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་རི་ནག་པོ་གཞན་དེ་དག་ཀྱང་འོད་དེས་ཁྱབ་སྟེ་སྣང་བར་གྱུར་པ་དང་། བླར་ནི་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་མན་ཆད། འོག་ཏུ་ནི་མནར་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་ཡན་ཆད་དེའི་བར་དུ་གང་འོད་དེས་སྣང་བར་མ་བྱས་པའི་ས་ཕྱོགས་དེ་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་བྱ་བ་མངོན་པར་བྱས་སོ། །​དེ་མ་ཡིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་ཇི་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་བྱ་བ་མངོན་པར་བྱས་པས་ཟས་འདོད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཟས་ཐོབ། བཏུང་བ་འདོད་པ་རྣམས་ནི་བཏུང་བ། གོས་འདོད་པ་རྣམས་ནི་གོས། བཞོན་པ་འདོད་པ་རྣམས་ནི་བཞོན་པ། ནོར་འདོད་པ་རྣམས་ནི་ནོར་ཐོབ། ལོང་བ་རྣམས་ནི་མིག་ཐོབ། འོན་པ་རྣམས་ནི་སྒྲ་ཐོས། སྒྲེན་མོ་རྣམས་ནི་གོས་ཅན་དུ་གྱུར། སྨྱོས་པ་རྣམས་ནི་དྲན་པ་ཐོབ། སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ནི་བདེ་བར་གྱུར། སྦྲུམ་པ་རྣམས་ནི་བདེ་བར་བཙས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་བྱ་བ་མངོན་པར་བྱས་སོ། །​དེ་ནས་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡུལ་ག་ཡ་དང་ག་ཡ་མགོའི་རི་ག་ལ་བ་དེར་ཉེ་བ་དང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་ཉེ་བར་གྱུར་མ་ཐག་ཏུ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་རིན་པོ་ཆེའི་དྲ་བས་ཁེབས་པར་ཀུན་ཏུ་སྣང་ངོ་། །​སྟེང་གི་བར་སྣང་ལས་ཀྱང་ལྷའི་པད་མའི་ཆར་མངོན་པར་རབ་ཏུ་ཕབ་བོ། །ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་སྤྲིན་རྣམས་དང་། ལྷའི་ཤིང་ཏོག་གི་སྤྲིན་རྣམས་དང་། ལྷའི་ཕྲེང་བའི་སྤྲིན་རྣམས་དང་། ལྷའི་སྤོས་ཀྱི་སྤྲིན་རྣམས་དང་། ལྷའི་གོས་ཀྱི་སྤྲིན་རྣམས་དང་། ལྷའི་ཕྱེ་མའི་སྤྲིན་རྣམས་དང་། ལྷའི་ཆོས་གོས་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་གྱི་སྤྲིན་གྱི་ཆར་མངོན་པར་རབ་ཏུ་བབ་བོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1011#UT22084-064-001-1011