Degé Kangyur volume 63, F.250.b

པོ་ཡི་གེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཟོད་མ་ནས་ཟད་པའོ། །​གང་པོ་གཟོད་མ་ནས་ཟད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཟད་པ་མེད་པའོ། །​གང་པོ་གཞན་ཡང་ཟད་པ་མེད་པ་དང་། ཟད་པ་མེད་པའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། །​ཟད་པ་མེད་པ་དང་། ཟད་པ་མེད་པའི་སྒོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་སྟེ། གང་པོ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འདི་ནི་ནམ་མཁའི་སྒོ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་དག་ཞུགས་པ་དེ་ནི་ངེས་པའི་ཚིག་བསྟན་པ་ལ་ཟད་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​གང་པོ་ངས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཟད་པ་མེད་པ་འདི་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་གཏད་པར་བྱའོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཟུང་ཤིག །​ཆོངས་ཤིག །​ལྷོགས་ཤིག །​ཀུན་ཆུབ་པར་གྱིས་ཤིག །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཀུན་དགའ་བོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཛིན་ཏམ། འཆང་ངམ། ཀློག་གམ། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་དམ། ཐ་ན་ཚིག་བཞི་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཙམ་བཟུང་ནས་གཞན་དག་ལ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་ཀུན་དགའ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་གཞན་ལ་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ཡིན་པ་དེའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་མང་དུ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཁྱོད་ལ་ལན་གཉིས་སུ་ཡོངས་སུ་གཏད་པས་ཡོངས་སུ་གཏད་དོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕྱག་གཡས་པས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཟུང་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ངའི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་འབུམ་དུ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གཏད་ཀྱིས། ཅི་ནས་ཀྱང་ཟུང་ལ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཀུན་ཆུབ་པར་གྱིས་ཤིག །​ཞུགས་ནས་ཀྱང་གཞན་དག་ལ་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་སྒྲོགས་ཤིག །​ཀུན་དགའ་བོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བགྲོ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཛིན་ཏམ། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་དམ། འཇུག་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ནི་ཚེ་འདི་ལ་ཡོན་ཏན་ལྔ་བརྒྱ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​ལྔ་བརྒྱ་གང་ཞེ་ན། ལུས་ལ་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་དང་། ངག་གི་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་དང་། ཀུན་ཏུ་བསྲུངས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-695#UT22084-063-010-695