Degé Kangyur volume 63, F.249.b

བགྲོ་བ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་བགྲོ་བ་མེད་པ་འདི་ཡིན་ནོ། །​གང་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཞེས་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཤེས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའོ། །​ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའོ། །​མ་བརྗོད་པའོ། །​མ་སྨྲས་པའོ། །​སྒྲ་མེད་པའོ། །​བརྗོད་དུ་མེད་ཅིང་བརྗོད་པ་ལས་འདས་པའོ། །​རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པའོ། །​གདགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའོ། །​མི་གནས་པའོ། །​བླང་དུ་མེད་ཅིང་དོར་དུ་མེད་པ་སྟེ། ཆོས་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་བསྟན་ཏོ། །​གང་པོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཚུལ་གྱི་གནས་འདི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་གི་ནི་དོན་དང་ཚིག་འབྲུས་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་པོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་དག་ལ་ངས་ཚུལ་གྱི་གནས་འདི་གཞག་པར་བྱའོ། །​གང་པོ་ཚུལ་གྱི་གནས་ཞེས་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་ཚུལ་གྱི་གནས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། གང་པོ་འདི་ནི་ཚུལ་གྱི་གནས་ཞེས་བྱ་བའམ། ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཞེས་བྱ་བ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་ཚུལ་གྱི་གནས་ཞེས་བརྗོད་དེ། གང་པོ་ཚིག་གཙོ་བོ་དེ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ། །​གང་པོ་ཚིག་གཙོ་བོ་ཚིག་གཙོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཅིའི་ཕྱིར་ཚིག་གཙོ་བོ་ཞེས་བྱ། དེ་དག་ཅིའི་ཕྱིར་ཚིག་གཙོ་བོ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། གང་པོ་དཔེར་ན་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་གི་དོན་བཞིན་ནོ། །​གང་པོ་གཞན་ཡང་ཚིག་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་གང་གི་ཚིག་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་རང་བཞིན་སྣང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། རང་བཞིན་གྱིས་དངོས་པོ་མེད་པ་དེ་ལྟར་སྣང་ངོ་། །​སྣང་བ་དེ་ནི་འདི་ལྟར་སྣང་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣོད་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་སྣང་ངོ་། །​གང་པོ་སྣང་བ་དང་བྲལ་བ་དེ་ལྟར་སྣང་ངོ་། །​གང་པོ་ལས་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྣང་བ་ལ། ལས་ནི་གང་། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་གང་ཞེ་ན། གང་པོ་ལས་ནི་གང་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་དང་། དཀར་པོ་ཡང་མ་ཡིན་ནག་པོ་ཡང་མ་ཡིན་པའོ། །​རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་ངེས་པར་སྤངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཞེས་བྱའོ། །​ཅིའི་ཕྱིར་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དོན་ས་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའོ། །​དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་གང་ཞེ་ན། དོན་ཅེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་སྟེ། གང་རང་བཞིན་གྱིས་དབྱེར་མེད་པའོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh229.html?part=UT22084-063-010-693#UT22084-063-010-693