Degé Kangyur volume 62, F.287.b

།དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཕྱིར་སྤྲོས་པ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་གནས་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་གནས་པ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རྟག་ཏུ་དང་བའི་ཕྱིར་རྙོག་པ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྱེ་བ་མི་དམིགས་པ་དང་། སྐྱེ་བ་གསོབ་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་བ་གསོག་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་བ་སྟོང་པ་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་བཞི་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །​དགེ་སློང་དེའི་ཕྱིར་ཆོས་འདི་དག་ནི་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ཏེ། དགེ་སློང་ང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་པས་ནི་ཆོས་གང་གིས་སྐྱེ་བའམ། འཇིག་པའམ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའམ། རྣམ་པར་བྱང་བའམ། སྒྲིབ་པའམ། ཀུན་ནས་དཀྲིས་པའམ། འགྱོད་པའམ། ཡིད་ལ་གཅགས་པའི་ཆོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རྟག་ཏུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པས་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ནས་དགེ་སློང་དྲི་མེད་འོད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་འདི་ཐོས་ནས་ཚིམ་ཞིང་མགུ་ལ་ཡི་རངས་ཏེ། རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་དགའ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེས་ཏེ། སྒྲིབ་པ་མེད་པར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་གསོལ་པ། ཀྱེ་མ་ཀྱེ་མ་སངས་རྒྱས་མཐུ་ཆེ་བ། །​ལྷར་བཅས་འཇིག་རྟེན་སྐྱབས་ནི་ཁྱོད་ལགས་ཏེ། །​མ་བསླབས་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱིས་འཕགས། །​སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འགྲེལ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​སྐྱབས་མ་མཆིས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་ཁྱོད་མཛོད། །​འདྲེན་པ་མ་མཆིས་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་ཁྱོད་མཛོད། །​ཞིར་གྱུར་བདེ་བའི་ལམ་ལ་གནས་པ་པོ། །​སངས་རྒྱས་མཐུ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཁྱོད་ནི་འཇིག་རྟེན་ལོང་བའི་སྒྲོན་མ་ལགས། །​མིག་མ་མཆིས་པ་རྣམས་ལ་མིག་སྩོལ་ཁྱོད། །​སེམས་ཅན་མ་གྲོལ་རབ་ཏུ་གྲོལ་མཛད་ཁྱོད། །​དཔའ་བོ་མཐུ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཆགས་དང་སྡང་ལ་ཁྱོད་ནི་ཆགས་མི་མངའ། །​སྲེད་ལ་ཆགས་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་འགྲེལ་པ་ཁྱོད།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh218.html?part=UT22084-062-018-209#UT22084-062-018-209