Degé Kangyur volume 62, F.285.b

།དེ་ནས་དགེ་སློང་དྲི་མེད་འོད་ངོ་ཚ་སྟེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་མ་ནུས་སོ། །​དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ། བླ་གོས་ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ནས། པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་ཐམས་ཅད་གསོལ་ཏོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་དྲི་མེད་འོད་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​དགེ་སློང་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུ་བྱས་པ་བདེན་ནམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་མད་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་བདག་གིས་འདོད་ཆགས་སྤྱད་དོ་སྙམ་དུ་སྔ་ནས་བསམས་སམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་འདོད་ཆགས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མ་སྐྱེས་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་ཇི་ལྟར་སྤྱད། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སེམས་ནི་སླད་ཀྱིས་སྐྱེས་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་སེམས་དེས་ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་སྤྱད་དམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་ཅི་སེམས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། སེམས་རྣམ་པར་དག་པས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ངས་ཆོས་མ་བསྟན་ཏམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་དེ་ལྟ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཅི་ཁྱོད་ཀྱིས་གཉིད་ལོག་པའི་རྨི་ལམ་ན་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་ཚེ་འདོད་ཆགས་སྤྱད་པ་མྱོང་ངམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱོང་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་སེམས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་སྤྱད་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ཤོ་དམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སློང་ཅི་ཁྱོད་ཀྱིས་རྨི་ལམ་གྱི་སེམས་དང་། གཉིད་མ་ལོག་པའི་སེམས་འདི་ལ་བྱེ་བྲག་དང་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་མཐོང་ངམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ནི་རྨི་ལམ་གྱི་སེམས་སམ། གཉིད་མ་ལོག་པའི་སེམས་ལ་ཐ་དད་དུ་བགྱི་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་མཐོང་ལགས་སོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh218.html?part=UT22084-062-018-205#UT22084-062-018-205