Degé Kangyur volume 62, F.293.b

ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཁྱོད་བུ་མོ་འདི་ཆོས་ཉན་པ་ལ་བགེགས་མ་བྱེད་ཅིག། དེས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བུ་མོ་འདི་ལ་ལུང་དབོག་ན་ནི་བདག་བུ་མོ་འདི་ཆོས་ཉན་པ་ལ་བགེགས་མི་བགྱིད་དོ། །​དགེ་སློང་དཔས་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། བུ་མོ་འདི་ལ་བདག་གིས་ལུང་དཔོག་པར་བྱའོ། །བུ་མོའི་མས་སྨྲས་པ། སློབ་དཔོན་རྟག་ཏུ་ཁྱིམ་འདིར་གཤེགས་ཤིག །​དཔས་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། འོང་བར་བྱའོ། །​དེ་ནས་བུ་མོ་དེས་དགེ་སློང་གི་ཚིག་ཐོས་ནས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དེ་ལས་རྩེ་ཞིལ་བར་གྱུར་ཏེ། བདག་གིས་ཀྱང་ཅི་ནས་བདག་འདོད་པ་བཞིན་བྱེད་པར་འགྱུར་བར་ཆགས་པར་འགྱུར་བར་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​དེ་ནས་བུ་མོ་དེས་དགེ་སློང་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་ཁྱིམ་འདིར་གཤེགས་པར་གསོལ་ལོ། །​དེ་ནས་དགེ་སློང་དཔས་བྱིན་དེས་ཅང་མི་སྨྲ་བས་ཁས་བླངས་ནས་བསོད་སྙོམས་ཁྱེར་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སོང་ངོ་། །​དེ་ནས་བུ་མོ་དེའི་མས་བུ་མོ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བུ་མོ་ཁྱོད་ད་ཕྱིན་ཅད་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པར་གྱིས་ལ། ཙན་དན་གྱིས་ལུས་བྱུག་པ་དང་། གོས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་བགོ་བར་གྱིས་ལ་ཅི་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་དབང་དུ་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནན་ཏན་བྱོས་ཤིག། དེས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་ནན་ཏན་བྱས་སོ། །​དེ་ནས་དགེ་སློང་དཔས་བྱིན་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཁྱིམ་དེར་འོང་ཞིང་ཡིད་བརྟན་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེས་རྟག་ཏུ་མཐོང་བས་བུ་མོ་དེ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། དེ་འདོད་ཆགས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་བུ་མོ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་འདྲེས་པར་གནས་ཤིང་འདུག་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་འདྲེས་ཤིང་དེར་མངོན་པར་དགའ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་དགེ་སློང་དཔས་བྱིན་དེ་བུ་མོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུ་ཞིང་འདུག་འདུག་པ་སྔོན་བུ་མོ་དེ་གང་གིས་བསླངས་པའི་ཁྱིམ་ཐབ་དེས་ཐོས་སོ། །​དགེ་སློང་དཔས་བྱིན་དེ་བུ་མོ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདུག་པ་དང་། དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། དགེ་སློང་དཔས་བྱིན་འདི་བདག་གིས་ཐབས་ཀྱིས་བཟུང་སྟེ་གསད་དོ་སྙམ་མོ། །​དགེ་སློང་དཔས་བྱིན་དེས་ཀྱང་བུ་མོ་དེའི་ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱིས་བདག་གསད་པར་བྱས་ཞེས་ཐོས་ནས། དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh218.html?part=UT22084-062-018-221#UT22084-062-018-221