Degé Kangyur volume 62, F.290.b

།མི་ཤེས་བཞིན་དུ་སྨྲའོ་ཞེས་ང་སྨྲའོ། །​སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མ་ཡིན་པའོ་ཞེས་ང་སྨྲའོ། །​རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཉམས་པའོ་ཞེས་ང་སྨྲའོ། །​གལ་ཏེ་དེ་དག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་ན་ཡང་དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་ཅག་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །​བདག་ཅག་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་ཕུལ་ཡིན་ནོ། །​བདག་ཅག་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་མཆོག་ཡིན་ནོ་སྙམ་མོ། །​གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དག་མཐོང་ན། དེ་དག་ལ་མ་དད་པ་སྐྱེད་ཅིང་སྨོད་པ་དང་། འཕྱ་བ་དང་། བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་རྗོད་པར་བྱེད་དེ། བསམ་པ་ངན་པ་དང་། ཉེས་པར་བརྗོད་པ་དེས་ན་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་པ་བརྗོད་པར་མི་བགྱི་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཅི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགའ་བཞིན་དུ་བལྟ་བ་དང་། ཕན་པའི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་བསྐྱེད་པར་མི་བྱའམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་དེ་ལྟ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་པའམ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་འགའ་ཙམ་ཡང་ཡོངས་སུ་སྤངས་སམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་ལགས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་ཡོངས་སུ་མ་བཏང་བ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་སྨན་པས་ནི་རྒྱལ་པོའམ། ཚོང་དཔོན་ནམ། ཁྱིམ་བདག་གམ། མི་དབུལ་པོའམ། སེམས་ཅན་འགའ་ཙམ་ཡང་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་མེད་དོ། །​སྨན་པ་དེ་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་སྙོམས་པས་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་བྱས་ན་སེམས་ཅན་འདི་དག་ནད་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་ཞིག་གུ་སྙམ་མོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེ་འཇུག་ཅིང་སེམས་སྙོམས་པས་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh218.html?part=UT22084-062-018-215#UT22084-062-018-215