Degé Kangyur volume 62, F.289.a

པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་རྒྱུ་མ་མཆིས་རྐྱེན་མ་མཆིས་པར་འཛུམ་པ་མི་མཛད་ན། འཛུམ་པ་མཛད་པའི་རྒྱུ་གང་ལགས། རྐྱེན་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་དགེ་སློང་དྲི་མེད་འོད་འདིས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དེ་ལྟ་བུས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། དེའི་ཕྱིར་ངས་དགེ་སློང་དྲི་མེད་འོད་འདི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། ཀུན་དགའ་བོ་དགེ་སློང་དྲི་མེད་འོད་འདི་ནི་མ་འོངས་པའི་དུས་བསྐལ་པ་བཅུ་འདས་པ་ན་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་ལས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མཆོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་འོག་ཏུ་མངོན་པར་བྱུང་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་པད་མ་རྣམ་པར་གྲགས་སྤྱོད་སེང་གེའི་སྒྲ་སྒྲོགས་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་པད་མ་རྣམ་པར་གྲགས་སྤྱོད་སེང་གེའི་སྒྲ་སྒྲོགས་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་མེད་དེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབའ་ཞིག་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་ཡང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་ཀྱང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བར་འགྱུར་རོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ཡང་རྣམ་གྲགས་མཐའ་ཡས་ལྡན་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་བ་ན་མུན་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་དུ་གང་དག་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཐོས་པ་དེ་དག་གིས་ཀུན་ནས་སྣང་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོས་འདི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh218.html?part=UT22084-062-018-212#UT22084-062-018-212