Degé Kangyur volume 62, F.280.a

བསད་གྲང་སྙམ་ནས། དེ་ནས་བུད་མེད་དེས་བྱའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཟས་དུག་ཅན་དང་། སྐོམ་དུག་ཅན་བྱིན་ནོ། །​བུད་མེད་དེས་རྨ་བྱའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཟས་དུག་ཅན་དང་། སྐོམ་དུག་ཅན་བྱིན་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་རྨ་བྱའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་ལུས་གཟུགས་ཆེས་བཟང་བ་དང་། ཆེས་མཛེས་པ་དང་། ཆེས་བལྟ་ན་སྡུག་པ་དང་། ཆེས་འོད་གསལ་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བཙུན་མོ་དཔེ་མེད་ཀྱིས་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། རྨ་བྱའི་རྒྱལ་པོ་གསེར་དུ་སྣང་བ་ལ་བདག་གིས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཟས་དུག་ཅན་དང་། སྐོམ་དུག་ཅན་བྱིན་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་འདིའི་ལུས་གཟུགས་ཆེས་བཟང་བ་དང་། ཆེས་མཛེས་པ་དང་། ཆེས་བལྟ་ན་སྡུག་པ་དང་། ཆེས་འོད་གསལ་བར་གྱུར་ཏོ་སྙམ་མོ། །​དེ་ནས་བཙུན་མོ་དཔེ་མེད་ལ་རྨ་བྱའི་རྒྱལ་པོ་གསེར་དུ་སྣང་བས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​རྐུན་མ་རྐུན་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ངས་ཤེས་ཏེ། ཁྱོད་འདི་སྙམ་དུ་བདག་ནི་སྐྱེས་པ་གཞན་ལ་ཆགས་པར་གྱུར་ལ། བྱ་འདིས་ཤེས་ཏེ་འདི་ཡང་མི་སྐད་སྨྲ་བས་འདིས་གཏམ་འདི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་པས་བྱིན་ལ་མི་བསྙད་གྲང་། རྒྱལ་པོས་བདག་བཟུང་སྟེ་མི་བསད་གྲང་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། དེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཟས་དུག་ཅན་དང་། སྐོམ་དུག་ཅན་བྱིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་གསད་པར་མི་ནུས་སོ། །​དེ་ནས་བཙུན་མོ་དཔེ་མེད་དེས་ཚིག་དེ་ཐོས་ནས་ཁ་བུབ་ཏུ་འགྱེལ་ཏེ་ཁྲག་དྲོན་པོ་སྐྱུགས་ནས་ནད་ཚབས་ཆེན་པོས་བཏབ་སྟེ། ནད་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཤི་བའི་དུས་བྱས་སོ། །​དེ་ཤི་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་ངུ་འབོད་དུ་སྐྱེས་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཁྱིམ་བདག་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་བཱ་རཱ་ཎ་སཱིའི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་པས་བྱིན་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་ཁྱོད་དོགས་ཤིང་ཐེ་ཙོམ་ཟ་ན་དེ་ལྟར་མི་བལྟ་སྟེ། དགེ་སློང་ཤཱ་རིའི་བུ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་ཚངས་པས་བྱིན་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །​ཁྱིམ་བདག་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བཙུན་མོ་དཔེ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་ཁྱོད་དོགས་ཤིང་ཐེ་ཙོམ་ཟ་ན་དེ་ལྟར་མི་བལྟ་སྟེ། བྲམ་ཟེའི་བུ་མོ་གཡོ་མ་དེ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བཙུན་མོ་དཔེ་མེད་དུ་གྱུར་ཏོ། །​ཁྱིམ་བདག་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རིའི་རྒྱལ་པོ་གངས་རིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ངོས་ལ་གནས་པའི་རྨ་བྱའི་རྒྱལ་པོ་གསེར་དུ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་དོགས་ཤིང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh217.html?part=UT22084-062-017-292#UT22084-062-017-292