Degé Kangyur volume 62, F.81.a

དེ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་སྐད་བསྟན་མོད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་གང་དང་ཡང་མི་འཐུན་པ་མེད་དེ། ཤཱ་རིའི་བུ་དཔེར་ན་མི་ལ་ལ་ཞིག་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པའི་རྨི་ལམ་དུ་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་ཁྱེད་ལ་ངས་ཆོས་བཤད་པར་བྱའོ། །​ཆོས་དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དང་མི་འཐུན་ནོ་ཞེས་ཚིག་ཏུ་སྨྲ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཆོས་དེ་དང་མི་འཐུན་པ་གང་དག་ཡིན་པའི་མི་དེ་དག་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་ང་ཡང་ཀྱེ་མ་ཆོས་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དང་མི་འཐུན་ནོ་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་ཡང་སྟོན་ལ་དེ་འཇིག་རྟེན་དེ་ཡང་ཡང་དག་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །​འཇིག་རྟེན་མེད་པ་ལ་ནི་ཆོས་ཀྱང་བགྲང་དུ་མེད་དོ། །​འཇིག་རྟེན་གདགས་པ་ཡང་མེད་དོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དང་མི་འཐུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་རྣམས་མ་འདྲེས་ཤིང་ཆོས་རྣམས་འདྲེ་བ་མེད་པ་ལ་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་བགྱི་བའི་ཚིག་གི་དོན་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་རྣམས་རོ་གཅིག་པར་གདགས་པ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་པུ་ཁོ་ན་ཡང་མ་ཡིན། ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བགྱི་བའི་ཚིག་གི་དོན་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་གདགས་སུ་མེད་པའོ། །​གང་གདགས་སུ་མེད་པ་དེ་ནི་གདགས་པར་མི་ནུས་སོ། །​གང་གདགས་པར་མི་ནུས་པ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་ཡང་མ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ཤཱ་རིའི་བུ་གང་འཇིག་རྟེན་པ་ཡང་མ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་དང་། ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh203.html?part=UT22084-062-003-81#UT22084-062-003-81