Degé Kangyur volume 62, F.64.a

ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པའི་འགྲོ་བ་པ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མ་ངེས་པའི་འགྲོ་བ་པ་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་ལས་སླར་ལྡོག་པ་དག་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱུགས་ཀྱི་ཤིང་རྟས་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་དང་། གླང་པོ་ཆེའི་ཤིང་རྟས་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་གཉིས་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་པ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མས་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་པ་འདི་གསུམ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱུགས་ཀྱི་ཤིང་རྟས་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱ་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་ལ་ལ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ལྔ་བརྒྱའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྣམས་འདའ་བར་འདོད་ལ། དེར་ཡང་དེའི་བྱ་བ་དང་། བྱ་བ་ཆེན་པོ་དང་། དོན་དང་། དོན་ཆེན་པོ་དང་། ཆེད་ཆེ་བ་དང་། ཆེད་ཆེ་རབ་ཅིག་ཡོད་ནས་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་བཞོན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་འདའ་བར་བྱ་སྙམ་མོ། །​དེ་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་དཔྱོད་དེ། མ་ལ་བདག་ཕྱུགས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ལ་ཞོན་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་འདའ་བར་བྱ་གོར་མ་ཆག་སྙམ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་མི་དེ་ཕྱུགས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ལ་ཞོན་ཏེ་ལམ་དེར་ཞུགས་ནས། དེ་ཡུན་རིང་ཞིང་དུས་རིང་མོ་ཞིག་ན་དཔག་ཚད་བརྒྱར་ཕྱིན་པ་ལས། དེ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོས་དེ་ནས་བཟློག་ནས་དཔག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh202.html?part=UT22084-062-002-219#UT22084-062-002-219