Degé Kangyur volume 62, F.68.a

གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ལྔ་བརྒྱའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདའ་བར་འཚལ་ཏེ། དེར་ཡང་བདག་གིས་བགྱི་བ་དང་། བགྱི་བ་ཆེན་པོ་དང་། དོན་དང་། དོན་ཆེན་པོ་དང་། ཆེད་ཆེ་བ་དང་། ཆེད་ཆེ་རབ་ཅིག་མཆིས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་འདའ་བར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་བྱས་ལ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཀྱང་མི་དེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་འདའ་བར་མཛད་ན། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་མྱུར་དུ་འདའ་བར་མཛད་སྤྱོད་དམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱོད་ལགས་སོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྤྱོད་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དག་ལ་མི་སྙེན་མི་སྟེན་ཅིང་བསྙེན་བཀུར་མི་བྱེད་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་འདྲིས་པར་མི་བྱེད། ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་པར་མི་བྱེད། ཀུན་དགའ་ར་བའམ། གཙུག་ལག་ཁང་ངམ། འཆག་སར་སྤྱོད་ཡུལ་འཐུན་པར་གནས་པར་མི་བྱེད་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཀློག་པར་མི་བྱེད། ཁ་ཏོན་མི་བྱེད། དཔྱོད་ཅིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་ཐ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཀློག་ཏུ་འཇུག་པར་མི་བྱེད། ཁ་ཏོན་བྱེད་དུ་འཇུག་པར་མི་བྱེད་དེ། དེ་གང་ཀློག་པ་དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་ཀློག །​གང་ཁ་ཏོན་བྱེད་པ་དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་ཁ་ཏོན་བྱེད། གང་སྟོན་པ་དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་སྟོན་ཅིང་དེ་ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡིད་ཡོངས་སུ་དག་ལ། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་ཞིང་དགེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་ལུས་དང་། ངག་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh202.html?part=UT22084-062-002-227#UT22084-062-002-227