Degé Kangyur volume 61, F.297.b

ཨུ་པཱ་ལི་གཅིག་ཏུ་གྱིས་ལ་ཉོན་ཅིག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་འཁོར་འདིའི་ནང་དུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱས་པར་འགྱུར་བར་ལུང་བསྟན་གྱིས། དུས་འདི་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས། ངེས་པར་དགའ་ལྡན་གྱི་གནམ་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་དགའ་ལྡན་གྱི་གནམ་གྱི་སྟེང་ན། ལྷའི་བུ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ། ལྷའི་བུ་རེ་རེས་ཀྱང་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱོད་པས། སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་མཆོད་པའི་དོན་དུ། ལྷའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུས། གཞལ་མེད་ཁང་བྱས་ཏེ། རང་རང་གི་ལུས་ཀྱི་གོས་དང་། ཙན་དན་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་ཕུད་དེ། པུས་མོ་བཙུགས་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། སྨོན་ལམ་འདི་སྐད་ཅེས་བཏབ་བོ། །བདག་གི་རིན་ཐང་མེད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལྷའི་དབུ་རྒྱན་གྱིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་མཆོད་པའི་དོན་དུ། མ་ཕམ་པ་འདི་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་ཐོས་ནས། བདག་ཅག་གི་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་འདི། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་མཆོད་པའི་རྫས་སུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ལྷའི་བུ་ཐམས་ཅད་རང་རང་པུས་མོ་བཙུགས་ཏེ། སྨོན་ལམ་དེ་སྐད་ཅེས་བཏབ་པ་དང་། དེ་ནས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་བཏབ་མ་ཐག་ཏུ། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་ལྔ་བརྒྱའི་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་གྱུར་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་མེད་ཁང་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་བདུན་བདུན། སྐྱེད་མོས་ཚལ་རེ་རེ་ཡང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་བདུན་ལས་གྲུབ་པ། རིན་པོ་ཆེ་རེ་རེ་ལས་ཀྱང་བྱེ་བ་ཕྲག་ལྔ་བརྒྱའི་འོད་ཀྱི་འོད་ཟེར་རེ་རེ་ལས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་པད་མ་པད་མ་རེ་རེ་ལས་བྱེ་བ་ཕྲག་ལྔ་བརྒྱའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཤིང་གི་ཕྲེང་བ། ཤིང་རེ་རེའི་ལོ་མ་ལས་བྱེ་བ་ཕྲག་ལྔ་བརྒྱའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁ་དོག །​རིན་པོ་ཆེའི་ཁ་དོག་རེ་རེ་ལས་ཀྱང་། བྱེ་བ་ཕྲག་ལྔ་བརྒྱའི་འཛམ་བུའི་གསེར་གྱི་འོད་འཛམ་བུའི་གསེར་གྱི་འོད་རེ་རེའི་ནང་ནས་ཀྱང་།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh199.html?part=UT22084-061-019-232#UT22084-061-019-232