Degé Kangyur volume 61, F.302.a

གྱིས་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེས། འཕགས་པ་བྱམས་པའི་ཞལ་མཐོང་ནས། གདོང་དང་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་ཐོས་པ་དང་། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ཐོབ་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། མ་འོངས་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །​ཨུ་པཱ་ལི། ཁྱོད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་གྱིས་ཤིག །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། མ་འོངས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ན། གང་ལ་ལ་ཞིག་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་མི་དེ་དག་ནི། བླ་ན་མེད་པའི་ལམ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོ་འཐོབ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། མི་དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འོད་ཟེར་མཐོང་ནས། ལུང་བསྟན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཨུ་པཱ་ལི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འོག་ཏུ་འཁོར་བཞི་པོ་དང་། ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་ལ་ཞིག་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་སུ་སྐྱེས་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། འདི་ལྟར་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ། དགའ་ལྡན་ཡིད་ལ་བྱེད་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྡོམ་པ་བླངས་ནས། ཉི་མ་གཅིག་གམ། ཉི་མ་བདུན་གྱི་བར་དུ། དགེ་བ་བཅུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། དགེ་བ་བཅུའི་ལམ་ལ་སྤྱོད་པའི་བསོད་ནམས་དེ་དག །​བྱམས་པའི་མདུན་དུ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དེ་དག་ནི། ལྟ་བ་དེ་དག་གི་ལྷའི་བུ་མཐོང་བ་དང་། པད་མ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །​གང་ལ་ལ་ཞིག་སྐད་ཅིག་ཙམ་བྱམས་པའི་མིང་ནས་བརྗོད་པའི་མི་དེ་དག་ནི། བསྐལ་པ་སྟོང་ཉིས་བརྒྱའི་སྐྱེ་ཤི་ལས་གྲོལ་ཞིང་། སྡིག་པ་འབྱང་བར་འགྱུར་རོ། །​བྱམས་པའི་མཚན་ཐོས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་མི་དེ་དག་ནི། བསྐལ་པ་ལྔ་བཅུའི་སྐྱེ་ཤི་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །​གང་ལ་ལ་ཞིག་བྱམས་པ་ལ་གུས་པར་ཕྱག་འཚལ་བས། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བརྒྱའི་སྐྱེ་ཤི་ལས་གྲོལ་ཐར་ཞིང་སྡིག་པ་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །​ལྷའི་གནས་ལ་མི་ཆགས་ཤིང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh199.html?part=UT22084-061-019-241#UT22084-061-019-241