Degé Kangyur volume 61, F.294.a

དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་བཙུད་དོ། །​ལྷག་མ་དམན་པ་ལ་མོས་པ་རྐྱེན་གྱི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་དུ་བཅུག་གོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟར་དགེ་སློང་བློ་གྲོས་བརྟན་པོ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་གིས་སེམས་ཅན་འདི་དག་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་ལ་མོས་པར་བྱས་ཟིན་གྱིས། བདག་གིས་སེམས་ཅན་འདི་དག་བག་ཡོད་པར་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་གཟུད་པ་བསྟན་ཏོ་སྙམ་མོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་དགེ་སློང་བློ་གྲོས་བརྟན་པོ་དེས་ཡང་ལོ་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་གི་བར་དུ་སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དམིགས་པའི་ལུང་ཕོག་གོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དགེ་སློང་བློ་གྲོས་བརྟན་པོ་དེས་སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པོའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་ནས་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟ་བུར་གདམས་ངག་བསྟན་ཅིང་། དེ་ལྟ་དེ་ལྟ་བུར་རྗེས་སུ་སྟོན་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟར་དགེ་སློང་བློ་གྲོས་བརྟན་པོ་དེ་གང་གི་ཚེ་གྲོང་དུ་འགྲོ་བ་དེའི་ཚེ་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་འགྲོའོ། །​དེ་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་གྲོང་ངམ། གྲོང་ཁྱེར་རམ། གྲོང་རྡལ་ལམ། ཡུལ་འཁོར་རམ། ཚོང་འདུས་སུ་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ཕྱིར་འགྲོ་སྟེ། དེ་འགྲོ་བ་ན་དེ་ན་སེམས་ཅན་བྱམས་པ་ལ་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དགེ་སློང་བློ་གྲོས་བརྟན་པོ་དེའི་རྐང་པ་སྒོའི་ཐེམ་པ་ལ་བཞག་པའི་ཚེ་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་མོས་པའི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས། དེའི་ཕྱིར་དགེ་སློང་བློ་གྲོས་བརྟན་པོའི་རྐང་པ་སྒོའི་ཐེམ་པ་ལ་བཞག་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཇི་ལྟར་འཛུད་པ་བཞིན་དུ་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །​དེ་ནས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh198.html?part=UT22084-061-018-298#UT22084-061-018-298