Degé Kangyur volume 61, F.224.a

ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བུད་མེད་འགྱུར་བ་འདི་བསྐལ་པ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་སྤོབས་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ན་བུད་མེད་ལྔ་བརྒྱ་པོ་འདི་དག་གཟུངས་ཐོབ་པ་དང་། ཐོགས་པ་མེད་པའི་སྤོབས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བུད་མེད་འགྱུར་བ་འདིས་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱན་བསྟན་པ་གང་དག་ཡིན་པའི་རྒྱན་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་གིས་བརྒྱན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱར་འགྱུར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྤོབས་པ་ཅན་དེས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྤོབས་པ་ཅན་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡང་འབྱོར་ཅིང་རྒྱས་ལ། བདེ་བ་དང་། ལོ་ལེགས་པ་དང་། མི་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོས་གང་བར་འགྱུར་ཏེ། དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའི་ལོངས་སྤྱོད་དང་མཉམ་པར་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་བུད་མེད་ནི་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་པད་མའི་སྙིང་པོ་ལས་རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ་འདུག་ལ་གཙང་ཞིང་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་དང་། རྒྱན་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་གིས་བརྒྱན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བུད་མེད་འགྱུར་བ་དེ་དང་། བུད་མེད་ལྔ་བརྒྱ་པོ་དེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་ལུང་བསྟན་པ་ཐོས་ནས་དགའ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་དེ་ཁོ་ནས་ཏ་ལ་བདུན་སྲིད་ཙམ་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས། དེའི་མོད་ཁོ་ན་ལ་ཁྱེའུ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ཙམ་དུ་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་དག་བར་སྣང་དེ་ལས་བབས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཕྱག་གིས་བྱུགས་སོ། །​དེ་ནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་གཟུངས་དང་ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་བོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh190.html?part=UT22084-061-010-402#UT22084-061-010-402