Degé Kangyur volume 61, F.210.a

བཀུར་སྟིར་བྱ་བ་ཅི་ཡང་རུང་བས་མཆོད་པ་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་མཆིས་ལ་དེ་དག་ལས་ཀྱང་མས་བསྲུངས་པའམ། ཕས་བསྲུངས་པའམ། མིང་པོས་བསྲུངས་པའམ། ཕུ་ནུ་མོས་བསྲུངས་པའམ། ཁྱིམ་ཐབ་ཀྱིས་བསྲུངས་པའམ། མཛའ་བོས་བསྲུངས་པ་རྣམས་དེ་དང་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐད་དུ་མཆི་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྲོང་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཤེགས་པ་མཐོང་ན་ཚིམ་ཞིང་མགུ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་དགའ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བསོད་སྙོམས་དབུལ་བར་བགྱིད་དོ། །​ཕུལ་ནས་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེད་པར་བགྱིད་དེ། བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དོན་གྱི་དབང་དེ་གཟིགས་ནས་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བ་མཛད་དོ། །​བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷུང་བཟེད་ཕུལ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བཞེས་པ་མཆིས་ཏེ། དེར་སེམས་ཅན་ལོངས་སྤྱོད་ཆུང་བ་དང་། ཆུང་ངུ་སྦྱིན་པར་འཚལ་བ་གང་དག་ལགས་པ་དེ་དག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལྷུང་བཟེད་གང་བར་མཐོང་ངོ་། །​སེམས་ཅན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་ཞིང་མང་དུ་སྦྱིན་པར་འཚལ་བ་གང་དག་ལགས་པ་དེ་དག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལྷུང་བཟེད་མ་གང་བར་མཐོང་ནས་དེ་དག་གིས་ཇི་ཙམ་དགོས་པ་ཕུལ་ཏེ། ལྷུང་བཟེད་གང་བར་བགྱིས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེད་པར་བགྱིད་དེ། བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དོན་གྱི་དབང་དེ་གཟིགས་ནས་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བ་མཛད་དོ། །​བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ནང་དུ་བཅའ་བ་དང་། བཟའ་བ་དང་། མྱང་བར་བྱ་བ་རོ་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་བླུགས་ན། བཅའ་བ་དང་། བཟའ་བ་དང་། མྱང་བར་བྱ་བ་དེ་དག་འདྲེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་སྣོད་ཐ་དད་པའི་ནང་ན་མཆིས་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་མཆིས་ཏེ། དེར་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་དང་། དྲི་ཟ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། མིའམ་ཅི་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་མང་པོ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལྷུང་བཟེད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དེ་ལྟ་བུ་མཐོང་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེད་པར་བགྱིད་དེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh190.html?part=UT22084-061-010-374#UT22084-061-010-374